Normunds Uldriķis: "Centīšos progresēt treniņos un parādīt labu sniegumu, lai varētu izcīnīt vietu sastāvā!"

Miks Vilkaplāters
Ievietots 25.09.18.

Debiju SynotTip Virsl?gas ?empion?t? sp?l? pret FK RFS piedz?vojis 17 gadus vecais Normunds Uldri?is.

Pag?jušaj? sezon? Virsl?gas ?empion?t? Meistarkomandas rind?s debiju piedz?voja ?etri m?su akad?mijas jaunie sp?l?t?ji: Ren?rs Varslav?ns, Rihards Ozoli?š, Em?ls Birka un Mat?ss Z??ele, bet šosezon to izdar?ja 16 gadus vecais J?kabs Lag?ns.

Otrdien aizvad?taj? sp?l? pret FK RFS debiju pirm?s komandas sast?v? piedz?voja ar? 2001.gad? dzimušais Normunds Uldri?is, kurš dev?s komandas pamatsast?v?, aizvadot visas 90 min?tes atbild?gaj? centra aizsarga poz?cij?.

Normunds FS Metta akad?mijas sist?m? atrodas jau kopš 12 gadu vecuma, un no 2017.gada s?kuma regul?ri sp?l? Virsl?gas Dublieru ?empion?t?, Latvijas Jaunatnes ?empion?ta U-18 vecuma grup? un ar? Latvijas U-17 un U-18 izlas?s.

Protams, bija neliels uztraukums pirms sp?les un ?paši sp?les s?kum?, bet dr?z tas p?rg?ja, jo jau dienu iepriekš galvenais treneris pazi?oja, ka iziešu pamatsast?v?, un biju attiec?gi tam sagatavojies, noska?ojies. Par sp?li run?jot - protams, nepat?kami zaud?t. Uzskatu, ka pats sp?li ies?ku diezgan labi un sniegums bija apmierinošs l?dz pirmajiem ielaistajiem v?rtiem, kur var?ju veiksm?g?k pac?n?ties par atl?kušo bumbu, k? ar? otrajos var?ju nosp?l?t sekm?g?k. Kopum? gan grib?tos teikt, ka nebija slikti. Turpm?k cent?šos progres?t treni?os, par?d?t labu sniegumu, lai var?tu izc?n?t vietu sast?v? un p?c iesp?jas vair?k pal?dz?t Virsl?gas komandai laukum?!Normunds Uldri?isFK Metta/LU aizsargs