Viktors Mazurs: "Vairāki futbolisti šogad varēja uzņemties lielāku lomu un sasniegt rezultātu!"

Miks Vilkaplāters
Ievietots 27.11.18.

Latvijas Jaunatnes ?empion?ta sezonu nosl?gušas FS Metta U-18 un FK Metta-2 komandas.

Latvijas Jaunatnes ?empion?ta Elites grupas sezonu nosl?guši FS Metta U-18 futbolisti, k? ar? m?su dublieru komanda, FK Metta-2, kuras sacent?s attiec?gi 10 un 8 komandu konkurenc?.

K? jau rakst?j?m Viktora Mazura un Andreja Karpova tren?t? dublieru komanda p?d?j? k?rt? nodrošin?ja bronzas meda?as, kam?r U-18 vien?bas futbolisti, kuras kodols bija gandr?z nemain?gs no dublieru ?empion?ta, ierindoj?s 5.viet?.

Abos ?empion?tos bombardieru saraksta augšgal? bija atrodams uzbruc?js Ren?rs Varslav?ns ar attiec?gi 9 un 14 v?rtu guvumiem, k? ar? Raimonds Krollis ar 8 v?rtiem katr? no turn?riem.

Vair?k ar U-18 statistiku var iepaz?ties ŠEIT
Vair?k ar FK Metta-2 statistiku var iepaz?ties ŠEIT

P?c aizvad?t?s sezonas pied?v?jam FS Metta U-18 un FK Metta-2 komandu trenera Viktora Mazura koment?ru.

Kopum? U-18 vecuma grup? aizvad?t? sezona ir laba pieredze un viela p?rdom?m, daudzas lietas ar? pan?c?m, bet rezult?ta zi?? pietr?ka tas, ka pret Top 4 komand?m izc?n?j?m punktus tikai pret BFC Daugavpils - uzvara viesos un neizš?irts m?j?s -, bet p?r?j?s piedz?voj?m zaud?jumus. Skaidrs, ka vadošie sp?l?t?ji bija aiz?emti Virsl?gas komand?, kuri pietr?ka un pietr?ka ar? pieredzes - p?riet no laba futbola uz futbolu, kas dod rezult?tu. Šaj?s sp?l?s vajadz?ja sasniegt rezult?tu, bet m?s v?l?j?mies r?d?t labu futbolu, kas nedaudz iegrieza. Sp?l?t?jiem br?žiem bija j?ziedo to, kas apg?ts ikdien?, domas par pirmo numuru, lai ieg?tu labv?l?gu rezult?tu. Ja seš?s sp?l?s ieg?tu vismaz 3 neizš?irtus, t? vieta tabul? b?tu cita, jo no ?empioniem tas atstatums bija pavisam neliels. Sezonas gait? bija labas sp?les uzbrukum?, viesos pret BFC Daugavpils un FK Jelgava, m?j?s pret FK Liep?ja, kur neskatoties uz zaud?jumu, demonstr?j?m futbolu, ko v?lamies redz?t. U-18 vecuma grup? l?ni ieskr?j?mies sezonas s?kum? un zaud?j?m punktus, un no?ert l?derus bija gr?ti, bet to izdev?s izdar?t dublieros. Ir ar? j?piemin, ka vair?kiem sp?l?t?jiem sezonas s?kum? bija vajadz?ga š? p?reja no jauniešu uz pieaugušo futbolu, kas progres?jot ??va par?d?t labu sniegumu dublieru ?empion?t? pret RFS-2, Riga FC-2 un FK Liep?ja-2 komand?m, kuru sast?vos daudz sp?l?ja pirm?s komandas sp?l?t?ji. Dublieros no ?empioniem at?emt punktus neizdev?s, pret FK Ventspils-2 punktus izc?n?j?m, sezonas beig?s tom?r sasniedz?m rezult?tu. Tie futbolisti, kas iek?uva Virsl?gas komand?, atbr?voja vietu un deva iesp?ju citiem futbolistiem, kas šogad var?ja uz?emties liel?ku lomu un sasniegt rezult?tu.Viktors MazursFS Metta U-18 un FK Metta-2 treneris