Latvijas Jaunatnes čempionāta sezonu FS Metta U-18 komanda noslēdz 5.vietā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 28.10.18.

Dal?bu Latvijas Jaunatnes ?empion?ta Elites U-18 vecuma grup? nosl?gusi FS Metta komanda.

Sestdien, 27.oktobr?, FS Metta U-18 komanda ar 4:1 Hanzas vidusskolas laukum? p?rsp?ja Riga FC vienaudžus, Latvijas Jaunatnes ?empion?ta Elites grupas turn?ru nosl?dzot 5.viet? desmit komandu konkurenc?.

Viktora Mazura un Andreja Karpova tren?t?s komandas kodolu veidoja 2000., 2001. un 2002.gad? dzimušie futbolisti, kas 18 aizvad?taj?s sp?l?s izc?n?ja 9 uzvaras un 1 reizi sp?l?ja neizš?irti.

Kopum? komanda l?dz ar to ieguva 28 punktu ar pozit?vu v?rtu attiec?bu +23, g?stot 48, bet ielaižot 25 v?rtus. FS Metta futbolisti ierindoj?s starp Top 2 rezultat?v?kaj?m vien?b?m, tom?r ielaistie v?rti bija slikt?kais r?d?t?js no Top 5 komand?m.

Vair?k ar statistiku var iepaz?ties ŠEIT.

FS Metta U-18 komandas rind?s ar 9 v?rtiem rezultat?v?kais bija Ren?rs Varslav?ns (aizvadot tikai 6 sp?les), bet ar 8 v?rtiem attiec?gi izc?l?s Raimonds Krollis un Aleksandrs Kartišovs.

J?atz?m?, ka U-18 vecuma grupas futbolisti liel?koties p?rst?v ar? FK Metta-2 komandu, kura, k? jau iepriekš zi?oj?m, izc?n?ja bronzas meda?as Virsl?gas Dublieru ?empion?t?.

Ar? dublieru ?empion?t? starp rezultat?v?kajiem sp?l?t?jiem mekl?jams Ren?rs Varslav?ns – otr? vieta bombardieru sarakst? un 14 g?tie v?rti. T?pat Virsl?gas Dublieru ?empion?t? ar 8 v?rtiem izc?l?s Raimonds Krollis.

Pilnu statistiku par FK Metta-2 komandas startu un individu?li iesp?to var?siet las?t dr?zum?.

Apsveicam komandu ar sezonas nosl?gumu un nov?lam veiksm?gu turpin?jumu!