Jānis Goba: "Adaptācija ir notikusi, un tas nākotnē dos labu rezultātu!"

Miks Vilkaplāters
Ievietots 22.11.18.

Latvijas Jaunatnes ?empion?ta sezonu nosl?guši FS Metta U-14 grupas futbolisti.

Latvijas Jaunatnes ?empion?ta Elites grupas sezonu nosl?gusi FS Metta U-14 komanda, kas sacent?s attiec?gi 8 komandu konkurenc?, k? ar? p?c tam aizvadot divu ap?u turn?ru c??? par 1.-4.vietu.

K? jau rakst?j?m J??a Gobas tren?t? U-14 komanda regul?raj? ?empion?t? izc?n?ja 3.vietu, bet turn?ra otraj? posm? savas poz?cijas notur?t neizdev?s un turn?ru n?c?s nosl?gt 4.viet?.

U-14 vecuma grup? bombardieru saraksta augšgal? bija atrodams uzbruc?ji Bruno Melnis un ?ikita Paš?evs ar attiec?gi 11 un 8 v?rtu guvumiem.

Vair?k ar statistiku var iepaz?ties ŠEIT un ŠEIT.

P?c aizvad?t?s sezonas pied?v?jam FS Metta U-14 komandas galven? trenera J??a Gobas koment?ru.

Atskatoties uz aizvad?to sezonu, varu viennoz?m?gi teikt, ka t? bija notikumiem bag?ta, ar daudz emocij?m. Šis ir vecums, kad puiši ?oti strauji aug un ne tikai fiziski k??st sp?c?g?ki, bet ar? psiholo?iski nobriest ar vis?m augšanas izrietošaj?m sek?m. Ar kop?jo rezult?tu neesmu apmierin?ts un Latvijas ?empion?t? nostart?j?m zem sav?m sp?j?m tieši fin?la posm?, bet t? ar? ir pieredze un n?kamaj? gad? b?s iesp?ja sevi pier?d?t no jauna. Pats svar?g?kais man k? trenerim ir redz?t v?lmi tren?ties un progres?t ?oti akt?v? treni?u ritm?. Varu teikt, ka adapt?cija ir notikusi, un tas n?kotn? dos labu rezult?tu!J?nis GobaFS Metta U-14 komandas galvenais treneris