FS Metta U-11 futbolisti no LFF Kausa izcīņas pārved sudraba medaļas!

Miks Vilkaplāters
Ievietots 29.08.18.

Augusta izska?? LFF Kausa izc??u futbol? aizvad?jušas lab?k?s U-11 vecuma grupas komandas.

No 24. l?dz 26. augustam Liep?jas stadion? “Daugava” norisin?j?s LFF kausa izc??a futbol? 8:8, kur? sacent?s 12 Latvijas vadoš?s U-11 vecuma grupas komandas.

FS Metta komanda grupu turn?ru ies?ka ar p?rliecinošu pan?kumu pret Balvu Sporta skolu ar 7:0, kam sekoja ar? uzvaras pret R?zeknes FA un Real Pro ar attiec?gi 5:1 un 4:0.

Grupu turn?ra nosl?dzošaj?s c???s mettieši papildin?ja uzvaru s?riju ar v?l div?m – FK Liep?ja/LFS un SK Kengaroos/Riga FC ar 3:0! Tas kopv?rt?jum? deva 1. vietu sav? apakšgrup?, ?aujot turpin?t turn?ru, sp?l?jot par 1.-4. vietu.

Uz turn?ra otro posmu za?i-baltie l?dzi ??ma uzvaru ar 5:0 pret FK Liep?ja/LFS, savuk?rt turpin?jum? pirms izš?iroš?s c??as ar FK Tukums 2000/TSS ar 5:1 tika p?rsp?ts Vidzemes FC/Smiltene. Izš?irošaj? sp?l? par pirmo vietu FS Metta futbolisti piek?p?s tukumniekiem ar 0:2.

T? rezult?t? LFF kausa izc??? Ivara Gai?a vad?t? FS Metta komanda izc?n?ja 2.vietu un sudraba meda?as! Turn?ra simboliskaj? izlas? par lab?ko v?rtsargu atz?ts mettietis Krists P?avi?š!

Vair?k par turn?ru las?t ŠEIT

Foto pieejams ŠEIT

Foto: Aiga Veisa