FS Metta komandas un futbolisti Latvijas Jaunatnes futbola izcilnieku vidū

Miks Vilkaplāters
Ievietots 28.11.18.

Trešdien, 28.novembr? norisin?j?s Latvijas jaunatnes futbola sezonas nosl?guma pas?kums.

Pas?kum? tika sveikti Latvijas Jaunatnes futbola ?empion?ta un Latvijas Futbola feder?cijas Futbola akad?mijas 2018. gada sezonas izcilnieki, k? ar? LJ? godalgas izc?n?juš?s komandas un to treneri.

T?pat sumin?ti tika ar? futbolisti, kuri sezonas laik? regul?ri iek?uvuši LFF Futbola akad?mijas re?ion?lo izlašu turn?ru simboliskaj?s izlas?s tr?s vecuma grup?s.

J?atz?m?, ka šaj? Latvijas Jaunatnes futbola ?empion?ta sezon? Elites grupas sacens?b?s Andreja Gluš?uka tren?t? Futbola skolas Metta komanda izc?n?ja zelta godalgas U-15 vecuma grup?.

No Futbola skolas Metta audz?k?iem par Latvijas Jaunatnes ?empion?ta lab?kajiem sp?l?t?jiem tika atz?ti Jegors Novikovs (lab?kais aizsargs) un L?kass Vapne (lab?kais pussargs) U-15 Elites grup?, k? ar? Em?ls Birka U-18 Elites grup? k? lab?kais aizsargs.

U-13 vecuma grup? starp LFF Futbola akad?mijas sezonas izcilniekiem atrodami Kristaps Grabovskis un Vadims Cvetkovs, U-14 vecuma grup? atz?n?bu izpeln?jies Bruno Melnis, savuk?rt U-15 grup? jau piemin?tie Novikovs un Vapne, k? ar? K?rlis Vilnis.

Jegors Novikovs un L?kass Vapne sa?em LFF individu?lo apbalvojumu. Foto: LFF