Andrejs Gluščuks: "Ja treniņu un spēļu process ir kvalitatīvs un apjomīgs, rezultāts neizpaliks!"

Miks Vilkaplāters
Ievietots 07.12.18.

Latvijas Jaunatnes ?empion?ta sezonu oktobra m?nes? nosl?guši FS Metta U-15 un FS Metta U-16 futbolisti.

Latvijas Jaunatnes ?empion?ta Elites grupas sezonu nosl?gušas FS Metta U-15 un U-16 komandas, kas sacent?s attiec?gi 8 un 10 komandu konkurenc?.

K? jau rakst?j?m Andreja Gluš?uka tren?t? U-15 komanda ?empiontitulu nodrošin?ja divas k?rtas pirms turn?ra beig?m, kam?r U-16 vien?bas futbolisti, kuru skait? liel?koties bija 2003.gad? dzimušie puiši, turn?ru nosl?dza 4.viet?!

Ab?s vecuma grup?s bombardieru saraksta augšgal? bija atrodams uzbruc?js Artjoms Puzirevskis ar attiec?gi 12 un 10 v?rtu guvumiem, bet U-15 vecuma grup? 12 v?rti ar? L?kasam Vapnem.

Vair?k ar U-15 statistiku var iepaz?ties ŠEIT
Vair?k ar U-16 statistiku var iepaz?ties ŠEIT

P?c aizvad?t?s sezonas pied?v?jam FS Metta U-15 un U-16 komandu galven? trenera Andreja Gluš?uka koment?ru.

Š? ir bijusi ?oti veiksm?ga sezona divu iemeslu d?? – pirmk?rt, sasniegts maksim?lais rezult?ts sav? vecuma grup?: 1.vieta, k? ar? uzskatu, ka sasniegts ?oti labs rezult?ts U-16 grup? – 4.vieta. U-16 ?empion?t? tr?s augšgala komandas objekt?vi bija nedaudz sp?c?g?kas, liel?koties nevis tehniski-taktiskaj? sagatavot?b?, bet gadu vec?kie futbolisti bija fiziski sp?c?g?ki. Sp?l?jot div?s vecuma grup?s, reiz?m t?ri pietr?ka fizisko un emocion?lo resursu, lai sasniegtu maksim?lo rezult?tu. Otrk?rt, manupr?t, svar?g?k par rezult?tu ir tas, ka sp?l?t?ji progres?ja, par ko liecina fakts, ka 11-13 futbolisti ir re?li Latvijas U-17 izlases kandid?ti un kas n?kotn? var?tu p?rst?v?t nacion?l?s jaunatnes izlases. Par galvenaj?m gr?t?b?m j?min dal?ba divos ?empion?tos, k? jau min?ju augst?k, ne vienm?r pietika resursu, lai i kvalitat?vi aizvad?tu visu sezonu, bet prieks par to, ka sezonas nosl?dzošaj? da?? - august?, septembr?, oktobr? - abos ?empion?tos komanda r?d?ja ?oti labu sniegumu, kas nodrošin?ja ar? augst?s vietas turn?ra tabul?. Izp?tot statistiskos r?d?t?jus paman?ju t?du tendenci, ka tie, kas aizvad?ja visliel?ko treni?u laiku jeb tren?j?s visvair?k, tie ar? visvair?k progres?ja. Mans ieteikums – tren?ties apjom?gi, kvalitat?vi un progress nekur neizpaliks! Grib?tu pateikt, ka kopum? nosl?dzot divu gadu ciklu ar 2003.gad? dzimušajiem, man ir prieks, ka šo divu gadu laik? sp?l?t?ji ir sapratuši, ka rezult?ts ir vajadz?gs, bet ne par katru cenu. Mans uzskats – rezult?ts ir vajadz?gs un svar?gs, bet caur procesu - treni?u un sp??u procesu. Ja šie procesi ir kvalitat?vi un liel? apjom?, tad rezult?ts neizpaliks, ko pier?d?ja ar? ieg?tais ?empiontituls U-15 vecuma ?empion?t?. Nosl?gum? v?los pateikties visiem FS Metta darbiniekiem, kas pal?dz?ja nodrošin?t b?rniem kvalitat?vu treni?u un sp??u procesu, k? ar? visiem treneriem, kas l?dz šim str?d?ja ar 2003.gad? dzimušajiem futbolistiem, paldies par vi?u ieguld?to darbu! Šogad lielu pateic?bu grib?tu izteikt J?nim Sk?bardim, J?nim Gobam, Viktoram Mazuram, Art?ram Biezajam, ?irtam Mihelsonam, klases audzin?t?jai Paulai Avoti?ai un b?rnu vec?kiem, kuri šogad ??ma lielu l?dzdal?bu un lomu gan komandas audzin?šanas, gan m?c?bu-treni?u proces?.Andrejs Gluš?uksFS Metta U-15 un U-16 komandu treneris