Latvijas Jaunatnes čempionāta nedēļas apskats

Miks Vilkaplāters
Ievietots 13.08.18.

Pied?v?jam aizvad?t?s ned??as Latvijas Jaunatnes ?empion?ta apskatu ar FS Metta komandu dal?bu daž?d?s vecuma grup?s.

Pied?v?jam aizvad?t?s ned??as Latvijas Jaunatnes ?empion?ta apskatu ar FS Metta komandu dal?bu daž?d?s vecuma grup?s.

Iepaz?stin?sim ar FS Metta futbolistu sekm?m Latvijas Jaunatnes ?empion?t? aizvad?taj? ned???.

Att?st?bas un Meistar?bas grupa:

U-13:

Att?st?bas grup? savu sp?li aizvad?juši SS Metta U-13 futbolisti, otrdien viesos ar 3:2 p?rsp?jot JDFS Alberts-2. Pa v?rtu guvumam šaj? sp?l? Damira Onacka un Toma Indri?a G?gas  izpild?jum?, bet reizi pretinieki raid?ja bumbu savos v?rtos.

U-14:

Tikm?r Meistar?bas grup? sv?tdien savu k?rt?jo sp?li aizvad?jusi SS Metta U-14 komanda, Hanzas vidusskolas laukum? uz?emot R?zeknes FA/BJSS vienaudžus. Šaj? sp?l? mettieši piedz?voja zaud?jumu ar 1:2. Vien?gie v?rti Rojam Bradišonokam.

Elites grupa:

Elites grup? aizvad?taj? ned??? mettiešus p?rst?v?ja FS Metta U-13, U-14, U-15 un U-16 vecuma grupas futbolisti.

U-13:

Pa sp?lei U-13 vecuma grup? aizvad?jušas abas za?i-balto komandas: Elites A apakšgrup? FS Metta-2005 viesos triller? 4:4 c?n?j?s ar FA Ventspils futbolistiem. Tr?s v?rtus guva Ri?ards Kristofers, bet reizi bumbu savos v?rtos raid?ja m?jinieki. Tikm?? FS Metta komanda B apakšgrup? ar 5:2 viesos p?rsp?ja Vidzemes FC. Divi v?rti Robertam Levinam un Kirilam Zaharovam, bet vieni Kristoferam Jamontam.

U-14:

FS Metta U-14 komanda trešdien, 8.august?, aizvad?ja savu k?rt?jo sp?li Latvijas Jaunatnes ?empion?t?, Tukum? tiekoties ar viet?jo FK Tukums 2000/TSS. Pateicoties Bruno Mel?a v?rtiem un pretinieku raid?jumam savos v?rtos, mettieši izc?n?ja uzvaru ar 2:0.

U-15:

Tikm?r FS Metta U-15 komanda dev?s uz Latvijas rietumiem, Liep?j? tiekoties ar FK Liep?ja/LFS. Šaj? sp?l? za?i-baltie izr?va uzvaru p?ris min?tes pirms sp?les beig?m, p?rsp?jot pretiniekus ar 1:0. Vien?gie v?rti L?kasam Vapnem.

U-16:

FS Metta U-16 komanda trešdien, 8.august?, t?pat k? U-14 vien?ba aizvad?ja savu k?rt?jo sp?li Latvijas Jaunatnes ?empion?t?, Tukum? pret viet?jo FK Tukums 2000/TSS. Divas min?tes pirms sp?les beig?m Rinalds Jefimovs š?ietami izr?va mettiešiem minim?lu uzvaru, tom?r p?d?j? min?t? tukumnieki atsp?l?j?s, sp?lei nosl?dzoties 1:1.