Septiņi FS Metta U-14 futbolisti Rīgas izlases sastāvā izcīna 1.vietu "Riga Cup" turnīrā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 28.01.19.

No 25. l?dz 27. janv?rim Elektrum OSC norisin?j?s “Riga Cup 2019” U-14 vecuma grup?.

Aizvad?t?s ned??as izska?? nosl?dzies starptautiskais jaunatnes Elites turn?rs “Riga Cup” U-14 vecuma grup?. “Riga Cup 2019” dal?bnieku pulk? bija ar? R?gas re?ion?l? izlase, kuru p?rst?v?ja 2005.gad? dzimušie sp?l?t?ji.

Uz R?gas re?ion?lo izlasi izsaukti ar? 7 FS Metta futbolisti: Alans Kangars, Roberts Kr?ms, Kristaps Grabovskis, Andris Mauri?š, Toms Tiesnesis, Aleksejs Petrovs un Vadims Cvetkovs.

R?gas izlasei apakšgrup? bija gaid?mas divas c??as – pret igau?u JK Tallinn Kalev un norv??u NF Academy East, ab?s izc?not p?rliecinošas uzvaras ar attiec?gi 14:0 un 4:0.

Turpin?jum? izsl?gšanas sp?l?s r?dziniekiem pret? st?j?s somu Käpylän Pallo 05 United, kuru izdev?s p?rsp?t ar 2:0 un iek??t turn?ra pusfin?l?. Taj? sagaid?ms bija duelis ar sp?c?go Sanktp?terburgas akad?miju Zenit, kuru R?gas izlase p?rsp?ja ar minim?lu rezult?tu 1:0.

Turn?ra fin?l? R?gas re?ion?l? izlase sp?koj?s ar ang?u Crystal Palace un izš?irošaj? duel? par uzvaru turn?r? izc?n?ja p?rliecinošu uzvaru ar 4:1. R?gas re?ion?l? izlase t?d?j?di triumf?ja “Riga Cup” sacens?b?s.

Foto pa labi Alans Kangars: LFF