Futbola klases kopīgā pasākumā tiekas ar Marianu Paharu

Miks Vilkaplāters
Ievietots 14.12.18.

Trešdien R?gas Hanzas vidusskolas futbola klases tikuš?s ar Marianu Paharu.


Trešdienas vakar? futbola klases tik?s ar savu mentoru un gr?matas “Super Marians” galveno varoni Marianu Paharu, k? ar? gr?matas autoru Askoldu Uldri?i.

Tikšan?s gait? iedvesmojošais st?sts par ce?u l?dz sapnim – Anglijas Premjerl?gai – tika apskat?ts no daž?diem rakursiem gan video, gan pieredzes st?sta form?.

Jaunie futbolisti uzdeva ar? sev interes?jošos jaut?jumus par futbola karjeras s?kumposmu, l?klo?iem, uzklaus?ja ieteikumus un ar aizraut?bu sekoja l?dzi pas?kuma viesu teiktajam.

Lai futbola klašu audz?k?i st?stu var?tu iepaz?t v?l s?k?k, Marians Pahars un Askolds Uldri?is katram d?v?ja unik?lu gr?matas eksempl?ru ar parakstu, k? ar? piemi?as karti?u ar Pahara karjeras statistiku.

Vakara gait? tika apbalvoti ar? futbola klašu audz?k?i, kas šogad debit?ja futbola Virsl?g? – 10.klases skolnieks J?kabs Lag?ns un 11.klases skolnieks Normunds Uldri?is.

Pas?kuma nosl?gum? futbola klašu audz?k?i iem?žin?ja foto mirk?us ar vakara viesiem, k? ar? baud?ja gardo picu LuLu.

Atg?din?m, ka par R?gas Hanzas vidusskolas un FS Metta kopprojekta “Futbola klases” sist?mas jauno futbolistu mentoru k?uvis le?end?rais Marians Pahars – Latvijas izlases un Anglijas Premjerl?gas kluba Southampton futbolists, bijušais Latvijas izlases treneris.

Marians str?d? individu?li ar jaunajiem futbolistiem, pal?dzot ar padomiem karjeras ce??, k? ar? motiv?ciju m?r?u sasniegšan?. T?pat Marians Pahars seko l?dzi puišu izaugsmei, sniedzot profesion?lus ieteikumus, anal?zi, veicinot jauno futbolistu izaugsmi un person?bas veidošanos.

L?kass Vapne sa?em gr?matu “Super Marians”.