FS Metta futbolisti aizvadījuši BPI DRAFTS nometni

Miks Vilkaplāters
Ievietots 16.07.18.

J?lija s?kum? vair?ku dienu garum? BPI DRAFTS nometni aizvad?juši FS Metta futbolisti.

Laika posm? no 9. l?dz 13.j?lijam Užav?, “Gan?b?s” vair?ku grupu FS Metta futbolisti aizvad?juši BPI DRAFTS nometni, piecu dienu garum? r?dot raksturu, att?stot person?bu un salied?joties komandas darb?. Nometnes laik? puiši m?c?j?s uz?emties atbild?bu, risk?t un uzdr?kst?ties vair?k – vad?t sevi un citus.

BPI Drafts nometnes sekm?gi notiek jau 9 gadus un ir guvušas lielu atsauc?bu gan Latvij?, gan ?rpus t?s. Nometn? tiek izmantots “M?c?šan?s ar pieredzes pal?dz?bu” princips, ieg?stot zin?šanas un tad t?s p?rbaudot, veicot daž?dus praktiskus uzdevumus.

Nometnes laik? puiši izdzird?ja daž?du pieredz?jušu vad?t?ju lekcijas, piedal?j?s fiziskos p?rbaud?jumos, str?d?ja komand?, dom?ja un mekl?ja savas dz?ves aicin?jumu un nostiprin?ja p?rliec?bu par sevi.

FS Metta ir priec?ga par sadarb?bu ar BPI DRAFTS. M?s vieno kop?gas pamatv?rt?bas – sports, ?imene un izgl?t?ba – un citas. Augst?k? l?me?a futbolistiem ir ne tikai j?b?t fiziski sp?c?giem, atl?tiskiem, bet ar? ment?li stabiliem, notur?giem, ar prasmi past?v?t par sevi, tur?t doto v?rdu, uz?emties atbild?bu, risk?t un uzdr?kst?ties.

Vair?k par BPI Drafts las?t ŠEIT.

Vair?k foto no nometnes mekl? BPI Drafts Facebook lap? ŠEIT.

“Neliedzies labu dar?t ikvienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs pieš??ris visu, lai to t? dar?tu!” /Salamans/

Manupr?t, nometne bija ?oti noder?ga un v?rt?ga, lai iem?c?tos p?rvar?t gr?t?bas. Person?gi š? nometne lik?s ?oti noder?ga, jo atrodoties gr?t?b?s, kad ir piln?gs bezsp?ks, un v?l ir j?velk komanda uz priekšu, tu vari uzzin?t, kuras ir tavas slikt?k?s ?paš?bas, atrodoties diskomfort?. V?l šaj? nometn? tika vad?tas vair?kas lekcijas, par to, k? k??t par v?rieti un k? izveidot savu raksturu, un p?c iesp?jas vair?k atteikties no sava ego. Nometn? nedaudz ar? apskat?j?m reli?iskos jaut?jumus. Ja n?kamgad b?s laiks, tad noteikti braukšu uz n?kamo l?meni!Tomass KonstantinovsFS Metta futbolists Liels paldies FS Metta par uzticešanos, par tic?bu idejai, aktualit?tei, ka sp?c?giem sportistiem j?b?t ar? ment?li sp?c?giem un j?sp?j uz?emties atbild?bu, un past?v?t par sevi visas dz?ves garum?. Protams, paldies ar? vec?kiem, kas uztic?j?s un ka var?j?m kop? ar puišiem pastr?d?t. Augsta l?me?a sportistiem ir j?sp?j m?r?i aizvest l?dz galam, un to pal?dz sasniegt raksturs. Puiši viennoz?m?gi par?d?ja raksturu, bija gatavi m?c?ties, klaus?j?s, izteica savus koment?rus. M?s pret vi?iem iztur?j?mies nevis k? pret maziem b?rniem, bet k? pret jauniem v?riešiem - cien?j?m, respekt?j?m, taj? paš? laik? dodot izaicin?jumus, lai caur fiziskiem p?rbaud?jumiem vi?i g?tu dz?ves atzi?as. Redzi m?r?i - ej l?dz galam, dz?vo katru dienu neko neizniekojot, k? ar? vienm?r atdod lab?ko no sevis, kas tev ir dots. Ir j?saprot, ka viens l?dz galam netiksi, tev apk?rt ir vajadz?ga komanda, vec?ki, skolot?ji, treneri, mentori - autorit?tes dz?v?. Droši varu teikt, ka puiši ir lieli mala?i un es redz?ju vi?os p?rmai?as jau šo p?ris dienu laik?. Ar vair?kiem puišiem turpin?sim mentoringu, k? ar? ceram n?kamgad pied?v?t otr? l?me?a programmu, lai p?rbaud?tu un att?st?tu sevi n?kamaj? l?men?! Kaspars ŠternsB?skaps un BPI DRAFTS nometnes organizators

Foto: Mareks Šteins