Starp Sieviešu futbola labākajām futbolistēm arī FS Metta spēlētājas

Miks Vilkaplāters
Ievietots 26.11.18.

Novembra izska?? norisin?j?s Sieviešu futbola sezonas nosl?guma vakars.

Piektdien, 23. novembr?, norisin?j?s tradicion?lais Latvijas sieviešu futbola sezonas nosl?guma vakars, kur? tika sumin?tas Sieviešu futbola l?gas un Sieviešu futbola 1. l?gas 2018. gada sezonas lab?k?s futbolistes, kuru vid? bija ar? m?su Sieviešu Meistarkomandas p?rst?ves.

Svin?gaj? sezonas nosl?guma pas?kum? par FS Metta komandas lab?ko sp?l?t?ju tika atz?ta v?rtsardze Laura Si?utkina, kas 7 no 15 sp?l?m aizvad?ja bez ielaistajiem v?rtiem.

Tikm?r par Sieviešu 1.l?gas ?empion?ta lab?ko pussardzi tika sumin?ta m?su kluba futboliste Nelle Treimane, kura bija ar? turn?ra rezultat?v?k? futboliste ar 24 g?tajiem v?rtiem.

Nelle Treimane un Laura Si?utkina sa?emot apbalvojumus. Foto: Nora Krevneva Baibakova

T?pat tika noteikta ?empion?ta simbolisk? izlase, kur? iek?autas tika uzreiz sešas za?i-balt?s – Laura Si?utkina, Laura Sondore, Jevg?nija Arzubova, Nelle Treimane, Anastasija Fjodorova un Katr?na Da?ilova.

K? jau iepriekš min?j?m, Lienes V?cietes un Rom?na Kva?ova tren?t?s FS Metta futbolistes sav? debijas sezon? izc?n?ja pirmo vietu un ?empiontitulu Sieviešu 1.l?gas ?empion?t?.

Apsveicam un lepojamies ar m?su futbolist?m!

Sieviešu 1.l?gas ?empion?ta simbolisk? izlase (pa labi). Foto: LFF