Dāvis Ošs: "Tas ir liels pagodinājums saņemt Gada futbolista balvu un motivācija turpmākajam darbam!"

Miks Vilkaplāters
Ievietots 13.01.19.

Par METTA Gada futbolistu 2018 atz?ts Meistarkomandas pamatv?rtsargs D?vis Ošs.

FK Metta aizvad?t?s sezonas Gada futbolista godu izpeln?jies m?su Meistarkomandas v?rtsargs D?vis Ošs.

D?vis aizvad?taj? sezon? piedal?jies vis?s 33 sp?l?s, bet kopum? FK Metta/Latvijas Universit?te rind?s limbažniekam 82 sp?les.

Publisk? balsojum? Gada futbolists tika noteikts starp sešiem kandid?tiem – piemin?to D?vi Ošu, komandas kapteini Kirilu Ševe?ovu, Vladislavu Fjodorovu, ?ikitu Ivanovu, k? ar? le?ion?riem Kabelo Serib un Tamirlanu Džamalutdinovu.


Intervija ar D?vi Ošu:

Ies?kum? past?sti k? un kur s?k?s Tavas futbola gaitas?

Futbols s?k?s man? dzimtaj? pils?t? Limbažos, 6 gadu vecum?. Br?lis jau tobr?d tren?j?s futbol?, un tad t? lo?iski ar? es pavilkos l?dzi un ar? s?ku tren?ties pie pirm? trenera Valda Mat?sa. Gribu vi?am pateikt lielu paldies, kurš ir, teiksim t?, futbola pamatlic?js Limbažos, vienm?r c?n?jies par futbola interes?m un paldies vi?am par to! Soli pa solim nok?uvu ar? R?g?.

Ar? br?lis M?rcis ir futbolists [p?rst?v Šveices augst?k?s l?gas klubu Neuchâtel Xamax – aut.], noteikti liels nopelns sporta ievirz? ir ?imenei?

Vec?ki paši ar sportu nav nodarbojušies, bet vienm?r ir atbalst?juši un iedrošin?juši m?s, kas pal?dz?jis c?n?ties, doties uz priekšu, un t? ar br?li esam nok?uvuši katrs sav? viet?.

Par br?li paturpinot – vai san?cis sp?l?t ar? kop?, pagalm? vai vien? komand??

Tikai treni?os un pagalm?. Pagalm? l?dz tumsai sp?l?j?m, kad vec?ki jau trieca uz m?j?m. Tikai tad beidz?m un dev?mies m?j?s.

Starpsezona, br?v?s dienas, k? izdev?s pavad?t, varb?t izdev?s aizbraukt ?rpus robež?m?

Br?vo laiku aizvad?ju lietder?gi, biju pie br??a aizbraucis ciemos uz Šveici, apskat?ties k?ds futbola l?menis, apjaust, kas notiek cit?s valst?s, k? ar? atp?tos un pie reizes apmekl?ju futbola sp?li.

V?rtsargs ir specifiska poz?cija, k? non?ci v?rtos?

Laikam vismaz?k grib?ju skriet, biju visliel?kais. Tas parasti t? m?dz b?t, ka liel?kos un b?d?g?kos liek v?rtos, t? ar? man san?ca. T? kopš pirm?s dienas l?dz pat šim br?dim esmu v?rtsargs.


Kas, tavupr?t, ir svar?g?k?s ?paš?bas un dot?bas v?rtsarga poz?cij??

Droši vien, neatlaid?ba, savs raksturs, rakstura ?paš?bas, jo v?rtsargi ir cit?d?ki k? laukuma sp?l?t?ji – kaut kur tam var gan piekrist, gan nepiekrist. Viennoz?m?gi v?rtsargam ir j?b?t diri?entam laukum?. Bet viena no svar?g?kaj?m dot?b?m ir augums, esmu liels un Latvij? daudz t?du v?rtsargu nav, tas dod savas priekšroc?bas laukum?.

Piemin?ji karjeras s?kumu Limbažos, past?sti k?ds ir bijis tavs ce?š l?dz FS Metta, Meistarkomandas rind?m?

San?ca, ka v?l dz?vojot Limbažos braucu uz R?gu, p?ris gadus tren?joties un p?rst?vot JDFS Alberts, starp citu kop? ar? ar D?vi Indr?nu. N?ca vidusskolas laiks, p?rc?los uz R?gu pavisam un pievienojos FS Metta. S?ku no dublieriem, pirm?s sp?les aizvad?ju pat otraj? l?g?, t?pat jauniešos, un t? soli pa solim non?cu Meistarkomand?.

Varb?t atceries ar? savu debijas sp?li Virsl?gas ?empion?t??

Protams, Liep?j? pret FK Liep?ja. Diemž?l zaud?j?m 1:3, bet atceros diezgan labi. Pirms sp?les ierad?mies, staig?j?m pa futbola laukumu un treneris Art?rs Biezais teica, ka sp?l?šu.

Piemin?ji Art?ru Biezo, interesanti, ka vi?š s?kotn?ji bija Tavs komandas biedrs, bet šobr?d mentors un treneris!

S?kotn?ji Art?rs v?l sp?l?ja FK J?rmala, bet brauca tren?t m?s, v?rtsargus, tad pag?ja gads, pievienoj?s Meistarkomandai. San?k, j?, bij?m komandas biedri un konkurenti par vietu sast?v?, tad Art?rs p?rkvalific?j?s par v?rtsargu treneri un t? kopš t?s dienas katru dienu pal?dz ikdien?. Liels vi?am paldies par to!

Šogad komandas sast?vs ir gados jauns, k?da ir kop?j? atmosf?ra kolekt?v??

San?cis, ka 24 gados esmu otrs vec?kais komand?, aiz Kirila [Ševe?ova – aut.], varb?t cit?s komand?s b?tu viens no jaun?kajiem. Atmosf?ra ir laba, visi esam jauni ?a?i, gribam sp?l?t. Visiem ir liela v?lme c?n?ties un katrs saprot, ka ir iesp?ja izc?n?t savu vietu komand?.

Esi p?rst?v?jis ar? Latvijas U-21 izlasi, n?kamais lo?iskais solis karjer? – Latvijas nacion?l? izlase?

Es dom?ju, ka jebkuram futbolistam ir sapnis p?rst?v?t nacion?lo izlasi, ar? man. Uz to ar? tiecos, lai k?du dienu uzvilktu Latvijas kreklu un p?rst?v?tu nacion?lo izlasi.

K?das saj?tas izpelnoties METTA Gada sp?l?t?ja atzin?bu?

Protams, liels prieks, gods sa?emt š?du apbalvojumu! Dom?ju, ka jebkuram METTAs futbolistam no akad?mijas l?dz pirmajai komandai ir t?ds m?r?is sa?emt š?du atzin?bu. Tas ir liels pagodin?jums, t? ir motvi?cija turpm?kajam darbam. Tagad lati?a ir pacelta augstu, to nevar nolaist zem?k un j?tiecas p?c v?l augst?kiem pak?pieniem. ?pašu paldies v?los pateikt kluba l?dzjut?jiem un faniem, kas dzen m?s uz priekšu!

Nosl?gum? past?sti par izvirz?tajiem m?r?iem gaid?majai sezonai?

Galvenais ir labi sagatavoties sezonai, j?izdara maksimums. Ja izdar?sim maksimumu pirmssezon?, tad sezona b?s veiksm?ga. Pašm?r?i – noteikti j?aizvada v?l stabil?ka sezona k? iepriekš?j? un j?izc?na p?c iesp?jas vair?k uzvaras komandai!

* Paldies b?ram “Herb?rijs” par viesm?l?gu uz?emšanu