FS Metta aicina pieteikties futbola nodarbībām

Miks Vilkaplāters
Ievietots 17.08.18.

Futbola skola Metta aicina b?rnus un jauniešus pieteikties futbola nodarb?b?m.

Par pieteikšanos:

FS Metta uzs?kusi akt?v?ko uz?emšanas sezonu, aicinot z?nus un meitenes uz futbola nodarb?b?m jau no 4 gadu vecuma. FS Metta tiek komplekt?tas futbolistu grupas gan z?niem, gan meiten?m div?s viet?s: R?g? un ?ekav?.

Nodarb?b?m aicin?m pieteikties:

  • Z?nus no 4 – 12 gadu vecumam;
  • Meitenes no 4 – 16 gadu vecumam.

Piesakoties nodarb?b?m j?nor?da: v?rds, uzv?rds, b?rna dzimšanas gads un vieta, kur v?las tren?ties.

Pieteikties nodarb?b?m iesp?jams:

  • Zvanot uz t?lru?iem +371 26 430 033 vai +371 26 544 377
  • S?tot pieteikumu uz info@fsmetta.lv vai m?su m?jaslap? ŠEIT, lapas apakš? spiežot PIETEIKTIES ELEKTRONISKI.

J?atz?m?, ka pirmie tr?s treni?i ir bezmaksas iepaz?šan?s treni?i, kuru laik? b?rns un vi?a vec?ki var iepaz?ties ar vidi, pras?b?m un pie?emt l?mumu par pievienošanos futbola skolai.

Par FS Metta:

Futbola skola Metta ir Latvijas Futbola feder?cijas akredit?ta futbola akad?mija ar visaugst?ko nov?rt?jumu, k? ar? piecus gadus LFF atzinusi METTU par radoš?ko b?rnu un jauniešu futbola klubu Latvij?, bet R?gas Dome par lab?ko sporta organiz?ciju.

METTAs darb?ba ir balst?ta uz trim galvenaj?m v?rt?b?m – ?imene – Futbols – Izgl?t?ba. ?rpus futbolista gait?m FS Metta treneri un person?ls cieš? sadarb?b? ar ?imeni seko l?dzi ar? b?rna att?st?bai ?rpus futbola laukuma, k? ar? sekm?m visp?rizgl?tojoš? skol?.

FS Metta par savu izv?las tie, kas v?las ?paši profesion?lu futbola apm?c?bu un vidi, k? ar? visaugst?k? l?me?a person?bas izaugsmi. Futbola skolas Metta audz?k?i kupl? skait? p?rst?v R?gas re?ion?l?s un Latvijas nacion?l?s izlases, piedal?s starptautiskos Elites turn?ros un sacens?b?s.

Pievienojies FS Metta lielajai futbola ?imenei un dodies pret? saviem sap?iem!