FS Metta U-13 komanda noslēgusi dalību "Riga Cup" turnīrā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 20.01.19.

No 18. l?dz 20. janv?rim Elektrum OSC norisin?j?s “Riga Cup 2019” U-13 vecuma grup?, kur? piedal?j?s ar? FS Metta komanda.

Aizvad?t?s ned??as izska?? nosl?dzies starptautiskais jaunatnes Elites turn?rs “Riga Cup” U-13 vecuma grup?. “Riga Cup 2019” dal?bnieku pulk? bija ar? FS Metta komanda, kuru p?rst?v?ja 2006.gad? dzimušie sp?l?t?ji.

Rom?na Kva?ova un Raivja Andž?na vad?t? komanda tika ieloz?ta D apakšgrup?, grupas sp??u pirmaj? dien? piedz?vojot divus zaud?jumus – ar 2:3 piedz?vots zaud?jums pret norv??u NSA, bet ar 1:5 atz?ts holandiešu Ado Den Haag p?r?kums.

Turn?ra otraj? dien? mettieši aizvad?ja divas sp?les. P?d?j? B apakšgrupas c??? FS Metta p?rsp?ja ukrai?u vienaudžus no DJUŠ-2 ar rezult?tu 1:0, bet izsl?gšanas sp??u pirmaj? k?rt? ar 3:1 uzvar?ja FC Real Pro.

Sv?tdien no r?ta sp?l? par 9.vietu mettiešiem pret? st?j?s NF Academy West no Norv??ijas, kurai n?c?s piek?pties ar 2:3, turn?ru nosl?dzot 10.viet?.

Turn?r? ar 4 v?rtu guvumiem izc?l?s Kl?vs J?kabsons, divas reizes prec?zs bija Sergejs Moti?s, bet par reizei Ralfs Pakulis, Pauls Atars un Viktors Makijevskis.

Detaliz?t?ka inform?cija par turn?ru pieejama ŠEIT

Šogad pirmo gadu m?su U-13 komanda sp?l?s futbolu 11 pret 11. Bija prieks piedal?ties š?da l?me?a turn?r? - var?j?m c?n?ties pret komand?m no N?derlandes, Norv??ijas un Ukrainas. Starptautisk? sp??u pieredze ir ?oti svar?ga un nepieciešama futbolista apm?c?bas un pilnveidošan?s proces?, svar?ga izaugsmei. Puiši aizvad?ja labas sp?les un demonstr?ja gan labu sniegumu meistar?b?, gan c??asspar?. Ar katru sp?li turn?r? sp?l?j?m arvien lab?k un p?rliecinoš?k, par to k? komandas galvenajam trenerim ir liels prieks. Gribu pateikt paldies ar? vec?kiem par atbalstu!Rom?ns Kva?ovsFS Metta U-13 komandas galvenais treneris