Elvijs Dzenītis un Raivis Andžāns ieguvuši B-UEFA trenera kategoriju

Miks Vilkaplāters
Ievietots 23.01.19.

Aizvad?taj? ned??? nosl?guš?s B-UEFA treneru programmas apm?c?bas.

Janv?ra m?nes? nosl?guš?s B-UEFA treneru izgl?t?bas programmas apm?c?bas, kas ?etr?s sesij?s pa ?etr?m dien?m katra norosin?j?s 5 m?nešu garum?.

Treneru m?c?bas nosl?guši un B-UEFA treneru kategorijas ieguvuši ar? divi FS Metta speci?listi – Elvijs Dzen?tis un Raivis Andž?ns.

Apm?c?bu dal?bnieki piedal?j?s gan kl?tienes praktiskaj?s, gan padzi?in?t?s teor?tisk?s sesij?s, ietverot daž?das profesion?l?s trenera kompetences, menedžera un organizatora dot?bas, p?tot ar? cilv?ku uzved?bu un cilv?cisk?s ?paš?bas.

Apsveicam Elviju un Raivi ar šo notikumu un nov?lam sekm?gu turpin?jumu profesion?laj? karjer?!

Apm?c?bas bija ?oti laba pieredze. Pirmk?rt, kursu apguv?m kop? ar bijušajiem izlases sp?l?t?jiem Aleksandru Cau?u un Oskaru K?avu, kuriem ir milz?ga sp?l?t?ja pieredze un kuri daudz izteica savas domas. Otrk?rt, pirmo reizi kursa v?stur? treneri dal?j?s mikrogrup?s pa pieciem vien? - dev?mies pie citiem, piem?ram uz Liep?ju, R?gas FS, iepazin?mies ar to, k? kol??i vada treni?procesu. T?pat apm?c?b?s piedal?j?s treneru instruktori, kuri dal?j?s ar savu bag?t?go pieredzi un padomiem. Daudz jauna uzzin?ju tieši par futbolu 11 pret 11, taktiskaj?m nians?m. Tr?s dienas pavad?j?m ar? Staicel?, kur aizvad?j?m praktisk?s nodarb?bas.Elvijs Dzen?tisFS Metta treneris B-UEFA apm?c?bas kurss bija ?oti v?rt?gs, kur? var?ja papildin?t zin?šanas par treni?u organiz?šanu, pl?nošanu, uzdevumu izv?li, daž?diem liel? futbola 11 pret 11 uzst?d?jumiem, pras?b?m un taktiskaj?m nians?m. Interesanta pieredze bija ar? dal?jums mikrogrup?s, kur var?j?m iepaz?ties k? treni?us vada citi Latvijas treneri. Atk?rtoj?m ar? iepriekš ieg?t?s zin?šanas, ieskat?j?mies ar? LFF uzb?v?, kop?j?s futbola sist?mas procesos.Raivis Andž?nsFS Metta treneris