Darbs FS Metta

Administrācijas darbinieks

Administr?cijas kolekt?va uzdevums ir rad?t pateic?gus apst?k?us futbolistiem un treneriem, lai galvenaj? pl?n? paliek tikai un vien?gi futbols. 

Lasīt vairāk

Treneris

Futbola komanda nav iedom?jama bez trenera. Treneris sniedz pal?dz?gu roku, ne tikai vadot treni?procesu, bet ar? k? paraugs un mentors saviem futbolistiem.

Lasīt vairāk

Trenera asistents

Ikvienas karjeras s?kumposm? svar?ga ir att?st?ba un jaunu prasmju apg?šana. Ar? par treneri nepiedzimst, bet par t?du k??st m?coties ikdienu!

Lasīt vairāk

Prakses vietas

Papildus akad?miskaj?m noris?m augst?kaj? izgl?t?b? students saskaras ar vajadz?bu p?c teor?tisko zin?šanu pielietojuma praks?!

Lasīt vairāk

Brīvprātīgais

Br?vpr?t?gs darbs sniedz lielisku pieredzi ?rpus teor?tiskaj?m zin?šan?m darboties praktiski.

Lasīt vairāk