Liene Vāciete: "Pašas pārspējām sevi!"

Miks Vilkaplāters
Ievietots 02.10.18.

Sieviešu 1.l?gas ?empion?ta sezonu ar rezultat?vu uzvaru nosl?gušas FS Metta futbolistes, kas jau pirms p?d?j?s k?rtas tika kron?tas par turn?ra ?empion?m.

Piektdien, 28.septembr?, p?d?jo sp?li Sieviešu 1.l?gas ?empion?ta otr? posma (1.-6.vieta) ietvaros aizvad?ja FS Metta futbolistes, Latvijas Sieviešu 1.l?gas ?empiones, viesos tiekoties ar BFC Daugavpils.

Nosl?dzošaj? sp?l? za?i-baltaj?m no turn?ra viedok?a nekas neizš??r?s, tom?r no Daugavpils tika p?rvesta rezultat?va un kaujinieciska uzvara ar 5:3, kas v?lreiz spilgti apliecin?ja ?empionu statusu.

Lienes V?cietes un Rom?na Kva?ova vad?t? komanda sezonu nosl?dza ar 13 uzvar?m, vienu neizš?irtu un vienu zaud?jumu, kopum? g?stot 75 v?rtus, bet ielaižot tikai 11. Komandas v?rtsardze Laura Si?utkina un komandas aizsardz?ba l?dz ar to sasniedza otro lab?ko r?d?t?ju turn?r?.

Par ?empion?ta rezultat?v?ko sp?l?t?ju k?uva 2003.gad? dzimus? Nelle Treimane ar 24 g?tajiem v?rtiem, bet bombardieru saraksta augšgal? atrodama ar? gadu jaun?k? Katr?na Da?ilova ar 14 v?rtu guvumiem.

Apsveicam m?su sieviešu Meistarkomandu ar fantastisko sezonu!

Vair?k ar statistiku var iepaz?ties ŠEIT

P?c aizvad?t?s sezonas pied?v?jam FS Metta sieviešu komandas galven?s treneres Lienes V?cietes koment?ru.

Princip? grib?tu teikt, ka pašas p?rsp?j?m sevi! God?gi sakot, varb?t s?kum? kaut kur iekš?ji s?d?ja t?da doma, bija tic?ba un cer?ba, ka varam tik daudz sasniegt, bet t?, re?listiski skatoties, man lik?s, ka pirmaj? sezon? t? var?tu b?t p?r?k augsta lati?a. Bet ar katru sp?li gan es, gan treneris Rom?ns un, protams, ar? meitenes saprat?m, ka tas ir pavisam re?li - uzvar?t ?empion?t? -, vadoties p?c t?, k? saturiski tika aizvad?tas sp?les, k?di bija rezult?ti. Es teiktu, ka noteikti pal?dz?ja tas, ka sezonas s?kum? netr?p?j?s sp?les pret augšgala komand?m, kas ??va, t? sac?t, ieš?poties, ieskrieties. Visa sezona pak?peniski g?ja uz augšu un princip? bija ar augšupejošu l?kni. J?, bija kritums - zaud?jums m?j?s 1.posm? m?j?s pret AFA Olaine, kur visu sp?li spied?m, ta?u nevar?j?m iesist un iekrit?m pretuzbrukum?. T?dai situ?cijai bij?m gatavas, es r??in?jos ar to, ka sezon? b?s br?dis, kad b?s kritums, bet svar?g?kais, ka veiksm?gi tam tik?m p?ri! Bet sezonas nosl?gums visp?r bija t?ds, ka neko lab?ku nemaz nevar?ja iedom?ties 1.sezon?! Ja pirm? sezona ir bijusi tik veiksm?ga, tad saprotam, ka varam v?l vair?k un desmitk?rt?g?k! Atliek t?d? paš? ritm? str?d?t, likt kl?t pie nians?m un nostiprin?t esošo, un es dom?ju, ka tad varam st?d?t v?l augst?kus m?r?us! Katr? zi?? s?kotn?ji tas š?istu negaid?ti, tom?r, ejot sezonai, tas k?uva ne tikai lo?iski, bet ar? likumsakar?gi. Iztik?m ar? bez spiediena, nem??in?j?m rast domu galv?, ka par katru cenu ir j?uzvar, bet, ar katru sp?li arvien vair?k jutu un biju p?rliecin?ta, ka m?s to varam izdar?t un uzvar?t jebkuru pretinieku!Liene V?cieteFS Metta sieviešu komandas galven? trenere

FS Metta sieviešu komanda Daugavas stadion? tiek kron?ta par 1.l?gas ?empion?m!
Foto: Sieviešu futbols