FK Metta/Latvijas Universitāte komandas sastāva aktualitātes

Miks Vilkaplāters
Ievietots 29.12.18.

Pirms gaid?m?s sezonas notikušas izmai?as Meistarkomandas sast?v?.

V?l pirms gadu mijas un gatavošan?s jaunajai sezonai klubs inform? par izmai??m komandas sast?v?.

N?kamaj? sezon? komandas sast?v? vairs neredz?sim le?ion?rus Van Dave Harmon, Sunnyboy Sandi Dolo un Usman Abbas, k? ar? pašm?ju futbolistus Eduardu Emsi, ?ikitu Ivanovu un Vladislavu Fjodorovu.

Emsis un Ivanovs karjeru turpin?s FK Jelgava komand?, bet Vladislavs Fjodorovs n?kamaj? sezon? p?rst?v?s Riga FC vien?bu.

Paldies sp?l?t?jiem par ieguld?to laiku, ener?iju, darbu un c??u laukum?! Ceram, ka pavad?tais laiks klub? pal?dz?s sasniegt augst?kos m?r?us! Klubs ir priec?gs, ka esam pal?dz?juši sp?l?t?jiem att?st?ties un progres?t.