Andris Riherts: "Abu komandu spēlētāji centās un rādīja kvalitatīvu futbolu!"

Miks Vilkaplāters
Ievietots 16.09.18.

Savu k?rt?jo sp?li Virsl?gas ?empion?t? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda.

Sestdien, 15.septembr?, savu 21.k?rtas sp?li 2018.gada SynotTip Virsl?gas ?empion?ta sezon? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda, Daugavas stadion? uz?emot FK Ventspils.

Sp?les pirmais puslaiks ies?k?s aizraujoš? c???, ab?m komand?m apmainoties ar vair?kiem momentiem, tom?r veiksm?g?ki izr?d?j?s viesi, puslaika otraj? pus? g?stot divus v?rtus.

Otr? puslaika s?kum? laukum? bija redzama l?dz?ga aina – momentu netr?ka, bet tuvojoties sp?les beig?m b?stam?ki k?uva m?jinieku uzbrukumi, tom?r izraut vismaz punktu šaj? sp?l? neizdev?s – 0:2.

P?c aizvad?t?s sp?les pied?v?jam FK Metta/Latvijas Universit?te galven? trenera Andra Riherta koment?ru.

Paldies visiem par labo atmosf?ru stadion?, dom?ju, ka abu komandu sp?l?t?ji cent?s un r?d?ja kvalitat?vu futbolu. FK Ventspils šodien uzvar?ja un izmantoja standartsitu?cijas - vienu, kad m?s izpild?j?m, otru, kad vi?i. Skaidrs, ka vi?u auguma p?rsvars bija ac?mredzams. Pirmaj? puslaik? lik?s, ka sp?l? pieaugušie pret b?rniem, otraj? sp?le izl?dzin?j?s un m?s sp?j?m kvalitat?vi atbild?t. Vis?di var?ja beigties, jau pirmaj? puslaik? bija divas labas iesp?jas, ar? sp?les beig?s v?rtsargs pagl?ba p?c st?ra sitiena, tom?r diemž?l palik?m uz nulles šaj? sp?l?. Esmu pateic?gs sp?l?t?jiem par otro puslaiku un visiem par atbalstu, k? ar? labi padar?to darbu apk?rt sp?lei! Par izlašu p?rtraukumu: 10 futbolisti bija izsaukti uz daž?d?m izlas?m, kas, protams, rad?ja robus treni?proces?, tom?r t? bija iesp?ja dublieru komandas sp?l?t?jiem. Teiksim t? - gan labi atp?t?mies, gan kvalitat?vi tren?j?mies, aizvad?j?m p?rbaudes sp?li. Sp?l?t?ji atgriez?s, aizvad?j?m vienu kop?gu treni?u, lai atkal viens ar otru aprastu, k? ar? teorij? izrun?j?m svar?g?ko, gatavojoties šai sp?lei. Kas izdev?s? Tas, ka nebaid?j?mies sp?l?t ar bumbu. Pretinieks diezgan brut?li br?žiem mums skr?ja virs?, prieks, ka piespied?m vi?iem daudz t?r?t sp?kus at?emšan?, kas ??va r?d?t labu pretsp?li un kvalitat?vu futbolu!Andris RihertsFK Metta/LU galvenais treneris