Uzsākta pieteikšanās pasaulē vadošās futbola apmācības programmas "Coerver coaching" nometnei

Miks Vilkaplāters
Ievietots 27.07.18.

Uzs?kta pieteikšan?s “Coerver coaching” nometnei, kas augusta otraj? pus? norisin?sies R?g? – Hanzas vidusskolas laukum? un Elektrum Olimpiskaj? centr?.

Laika posm? no 20. l?dz 24.augustam pirmo reizi Baltij? norisin?sies pasaul? vadoš?s futbola apm?c?bas programmas “Coerver coaching” nometne R?g?, Hanzas vidusskolas laukum? un Elektrum Olimpskaj? centr?.

“Coerver coaching” sadarb?b? ar FS Metta organiz? futbola nometni sp?l?t?jiem vecumu posmos no 7 l?dz 14 gadiem. Nometn? tiks izmantotas “Coerver” apm?c?bas programma un metodes, kas ir v?rstas tieši uz individu?lo prasmju att?st?šanu.

Šaj? nometn? piedal?sies un treni?us vad?s treneri no Coerver programmas, kas ir specializ?jušies tieši uz individu?lo prasmu att?st?šanu. Š? ir unik?la iesp?ja sp?l?t?jiem pilnveidot savas individu?l?s prasmes un uzlabot savu sp?li.

Dal?bnieku vecums:

no 7 l?dz 14 gadiem

Dal?bas maksa:

180 EUR (ietilpst pusdienas un nometnes ofici?lais ekip?jums)

Vietu skaits:

60

Papildus inform?cija:

Re?istr?cijas so?i:
1) aizpildiet anketu, kas ir pieejama ŠEIT;
2) pirms dal?bas apstiprin?juma tiek izv?rt?s prasmu l?menis (treneru rekomend?cijas);
3) apstiprin?jums par dal?bu nometn? tiks dots p?c prasmju l?me?a izv?rt?šanas.

Neskaidr?bas gad?jum? zvan?t: +37129502211

Vietu skaits ir ierobežots, nenokav? pieteikšanos! Pieteikšan?s l?dz 10. augustam.

Vair?k par Coerver programmu las?t ŠEIT