Latvijas Jaunatnes čempionāta nedēļas apskats

Miks Vilkaplāters
Ievietots 01.10.18.

Pied?v?jam aizvad?t?s ned??as Latvijas Jaunatnes ?empion?ta apskatu ar FS Metta komandu dal?bu daž?d?s vecuma grup?s.

Pied?v?jam aizvad?t?s ned??as Latvijas Jaunatnes ?empion?ta apskatu ar FS Metta komandu dal?bu daž?d?s vecuma grup?s.

Iepaz?stin?sim ar FS Metta futbolistu sekm?m Latvijas Jaunatnes ?empion?t? aizvad?taj? ned???, kur? mettiešu komandas c?n?j?s bez zaud?jumiem.

Meistar?bas grupa:

U-14:

Meistar?bas grup? sv?tdien, 30.septembr?, savu ceturto sp?li otraj? posm? aizvad?jusi SS Metta U-14 komanda, ?ekav? tiekoties ar FC Real Pro. Šaj? sp?l? mettieši izc?n?ja uzvaru ar 1:0! V?rtus guva Rojs Bradišonoks.

SS Metta komanda šobr?d c?n?s par 5.-8.vietu Meistar?bas grup?, p?c uzvaras pietuvojoties FC Real Pro.


Elites grupa:

Elites grup? aizvad?taj? ned??? mettiešus p?rst?v?ja FS Metta U-13, U-14 un U-15 vecuma grupas futbolisti.

U-13:

Savu pirmo sp?li U-13 vecuma grupas otraj? posm? (par 13.-19.vietu) aizvad?jusi FS Metta 2005 komanda, ar 3:1 viesos p?rsp?jot Riga FC vienaudžus. Ar diviem v?rtiem atz?m?j?s Viestards Gustavs Hibšmanis, bet ar vieniem g?tajiem v?rtiem šaj? sp?l? izc?l?s Edgars Sajenko.

FS Metta 2005 komanda šobr?d aizvad?jusi par div?m un trim sp?l?m maz?k k? konkurenti un pagaid?m ie?em 17.vietu.

U-14:

Savu trešo sp?li U-14 vecuma grupas otraj? posm? (par 1.-4.vietu) aizvad?jusi FS Metta komanda, Elites ?empion?ta B apakšgrup? ar 0:0 izbraukum? c?noties neizš?irti ar BFC Daugavpils. 

FS Metta U-14 komandas futbolisti šobr?d ierindojas 3.viet?, par 5 punktiem atpaliekot no JFC Skonto.

U-15:

Tikm?r FS Metta U-15 komanda aizvad?taj? ned??? aizvad?ja divas sp?les izbraukum? ar 5:0 sakaujot R?gas FS, bet m?j?s ar 2:0 BFC Daugavpils futbolistus. Tr?s v?rti šaj?s sp?l?s Jegoram Novikovam, bet pa vieniem L?kasam Vapnem, K?rlim Vilnim un Robertam Honam, bet reizi pretinieki bumbu raid?ja savos v?rtos.

FS Metta U-15 futbolisti ierindojas 1.viet? ar izc?n?tajiem 39 punktiem, par 4 punktiem apsteidzot BFC Daugavpils.