Latvijas Jaunatnes čempionāta nedēļas apskats

Miks Vilkaplāters
Ievietots 02.07.18.

Pied?v?jam aizvad?t?s ned??as Latvijas Jaunatnes ?empion?ta apskatu ar FS Metta komandu dal?bu daž?d?s vecuma grup?s.

Pied?v?jam aizvad?t?s ned??as Latvijas Jaunatnes ?empion?ta apskatu ar FS Metta komandu dal?bu daž?d?s vecuma grup?s.

Pied?v?jam FS Metta futbolistu sekmes Latvijas Jaunatnes ?empion?t? aizvad?taj? ned???.

Att?st?bas un Meistar?bas grupa:

U-13:

Att?st?bas grup? savu sp?li aizvad?juši SS Metta U-13 futbolisti, sv?tdien R?gas 49.vidusskolas laukum? ar 0:4 piek?pjoties Dinamo R?ga-3 vienaudžiem.

U-14:

Tikm?r Meistar?bas grup? sestdien savu k?rt?jo sp?li aizvad?jusi SS Metta U-14 komanda, viesos tiekoties ar JFA Jelgava vienaudžiem. Šaj? sp?l? mettieši piek?p?s pretiniekiem ar 1:4, vien?gos v?rtus g?stot Markusam Ardonam.

U-18:

27.j?nij? savu k?rt?jo sp?li Meistar?bas grup? aizvad?jusi SS Metta U-18 komanda, sav? laukum? uz?emot J?kabpils SS. Šaj? sp?l? m?jinieki maz?kum? piek?p?s viesiem ar 2:3. Vieni v?rti Raineram Gl?z?tim, bet reizi savos v?rtos bumbu raid?ja pretinieki.

Elites grupa:

Elites grup? aizvad?taj? ned??? mettiešus p?rst?v?ja FS Metta U-14 un U-15 vecuma grupas futbolisti.

U-14:

Savu sp?li Elites grupas U-14 ?empion?t? aizvad?jusi FS Metta komanda, ar 1:0 izbraukum?, pateicoties Bruno Mel?a realiz?tajam 11 metru soda sitienam, p?rsp?jot FK Liep?ja/LFS.

U-15:

FS Metta U-15 komanda pasp?jusi aizvad?t divas sp?les, ab?s ar identisku rezult?tu 5:1 p?rsp?jot attiec?gi SK Super Nova un AFA Olaine komandas. Pirmaj? sp?l? divi v?rti Aleksam Kaikinam, bet pa reizei izc?l?s L?kass Vapne, Mikus Vasi?evskis un Artjoms Puzirevskis. Otraj? sp?l? divus v?rtus guva Artjoms Puzirevskis, bet vienus Kristupas Keršys, Kristofers R??is un Mikus Vasi?evskis.