Desmito reizi Latvijā aizvadīta futbola nometne "Milan Junior Camp"

Miks Vilkaplāters
Ievietots 28.10.18.

Jau desmito reizi Latvij? sadarb?b? ar FS Metta aizvad?ta le?end?r? it??u kluba AC Milan futbola nometne “Milan Junior Camp”.

No 22. l?dz 26. oktobrim R?g?, Elektrum Olimpiskaj? centr?, sadarb?b? ar Futbola skolu Metta jau desmito gadu norisin?j?s It?lijas futbola granda AC Milan futbola nometne Milan Junior Camp”.

Šogad futbola nometn? savas futbola zin?šanas un prasmes taj? papildin?ja 74 b?rni no 29 daž?diem klubiem vecum? no sešiem l?dz vienpadsmit gadiem.

Šaj? gad? “Milan Junior Camp” nometne norisin?j?s AC Milan tehnisko direktoru Fabio Vicardi un Emanuele Pischetola vad?b?, kuri guvuši plašu pieredzi vis? pasaul? un ?paši specializ?jušies jauno sp?l?t?ju sagatavošan? un apm?c?b?.

Paral?li mazo futbolistu apm?c?bai un izgl?tošanai savas zin?šanas un pieredzi bag?tin?ja ar? Latvijas futbola treneri, kas nometnes ietvaros darboj?s k? treneru asistenti.

“Milan Junior Camp 2018” jau tradicion?li tika nosl?gta ar svin?gu pas?kumu, kur? pulc?j?s visi nometnes dal?bnieki un treneri, k? ar? jauno censo?u vec?ki.

Taj? izskan?ja svin?gas uzrunas, visi dal?bnieki sa??ma piemi?as veltes, k? ar? tika pazi?ots nometnes c?t?g?kais dal?bnieks. Šogad šo godu izpeln?j?s Em?lija Ambaine, tiekot pie Gonzalo Higuain sp??u krekla.

Em?lija Ambaine ar AC Milan tehniskajiem direktoriem Fabio un Emanuele.

?pašs paldies “Milan Junior Camp” nometnes atbalst?t?jiem: Tallink Hotel Riga, Sportland, VENDEN, Rosso Pizza, Crystal Pellet.

Nometnes foto apskats pieejams ŠEIT