Andrejs Karpovs: "Prieks redzēt, ka audzēkņi sasniedz augstāko līmeni!"

Miks Vilkaplāters
Ievietots 10.09.18.

Pied?v?jam interviju ar pieredzes bag?t?ko FS Metta treneri Andreju Karpovu.

Pieredz?jušais treneris, kurš 11.septembr? svin?s 60 gadu jubileju, trenera karjeras laik? sagatavojis t?dus nacion?l?s izlases futbolistus, kas liekus koment?rus neprasa – Aleksandrs Ko?inko, Igors Stepanovs, Imants Bleidelis, Andrejs Prohorenkovs un šo sarakstu var?tu turpin?t dikti ilgi.

Andreja Karpova audz?k?i kopum? aizvad?juši vair?k nek? 400 sp?les Latvijas valstsvien?b?, vair?k k? 10 no tiem šobr?d ir futbola treneri, k? ar? v?l vair?ki no vi?iem ir futbola funkcion?ri.

Treneris, kas sav? laik? str?d?jis ne tikai ar talant?giem futbolistiem klubos, bet bijis ar? Latvijas jaunatnes izlašu treneris, str?d?jis ar? ar vair?kiem š? br?ža nacion?l?s izlases futbolistiem – Aleksandru Fertovu, Ivanu Lukjanovu, Kasparu Dubru, Ritvaru Ruginu u.c.

Intervija ar Andreju Karpovu:

Ies?kum?, past?stiet, l?dzu, k? s?cies j?su ce?š futbol?!

Paši pirmss?kumi futbol? bija 4.-5.klas? R?gas Futbola skol?, toreiz nebija t?, ka s?ka tren?ties ?etru vai piecu gadu vecum?. Sav? laik? sp?l?ju ar? junioru izlas? pie J??a Skrede?a, kad sacent?s 16 republikas zonu izlases. No 1975. l?dz 1980.gadam m?c?jos Latvijas Sporta akad?mij?. 1980.gad? J?nis Skredelis otraj? l?g? tren?ja komandu “Progress”, kas tika pirmaj? l?g?, bet es divus gadus kar?jos gais?. Bija divi varianti sp?l?t dublieru komand? otraj? l?g?, kas bija k? olimpisk? izlase vai k??t par trenera asistentu Vladimiram Žukam. Kop? beidz?m akad?miju, bija sieva un d?lam viens gads – piekritu. Aptuveni tr?s gadus str?d?j?m kop? ar dublieriem, l?dz 1985.gad? Žuks aizbrauca uz Liep?jas “Zvejnieks”, sauca mani sev l?dzi, bet toreiz bij?m abi jauni, nebija pat 30 gadi, tom?r negrib?ja m?s laist kop?! (smejas) Aizg?ju uz Specializ?to sporta skolu “Daugava”, bija sava grupa – 1.,2.,3.klase, tur bija Imants Bleidelis, Aleksandrs Ko?inko, p?c tam no Ogres atn?ca Andrejs Prohorenkovs, Igors Stepanovs. Kad vi?iem bija 16 gadi, non?c?m Virsl?g?. Ko?inko sav?ca Skonto pirm? komanda, m?s tr?s gadus sp?l?j?m Virsl?g?, vair?kus sp?l?t?jus sav?ca citas komandas un p?rsp?l?s zaud?j?m Valmierai. Simo?enkovs dibin?ja Multibanku, atkal sav?c?m kop? 15 l?dz 19 gadus vecus futbolistus. Mums bija Roberts Mežeckis, Jurijs Ksenzovs, no Daugavpils 16 gadu vecum? pa??m?m Andreju Ka?i?inu. Allaž 1.l?g? ie??m?m 3. un 4.vietu, lai gan uzdevums bija tik Virsl?g?, tas neizdev?s. Vien? gad? ilgi bij?m bez zaud?jumiem, ta?u beig?s piek?p?mies J?rmalai – vi?i p?rc?l?s uz Virsl?gu, m?s palik?m. P?c tam atkal vair?ki sp?l?t?ji aizbrauca prom, pievienoj?s mums, starp citu šobr?d futbola aprind?s zin?mi v?rdi – ?irts Mihelsons, Art?rs Gaidels, Andrejs Butriks. Ta?u pirms 7 gadiem Multibanka vairs netika finans?ta, un ?irts [Mihelsons] ar Andri [Rihertu] uzaicin?ja uz FS Metta, un s?ku tren?t dublieru un U-18 komandu.

Vair?ki no J?su audz?k?iem ir Latvijas futbola veiksm?g?k? posma “EURO 2004” dal?bnieki. Kas ??va futbolistiem izc?n?t š?du pan?kumu?

Skaidrs, ja m?s run?jam par att?st?bu, tad nav tik ?oti ciešas sakar?bas starp nacion?l?s izlases vietu reiting? un jauniešu izlašu l?meni. Ja jaunatnes futbols ir super, bet nacion?lajai izlasei rezult?ts izpaliek,  tas t?p?c, ka jaunatnes futbols sast?v no 8, 12, 14, 18 gadus veciem futbolistiem, kas noz?m?, ka vajadz?gi v?l 5-10 gadi, l?dz vi?i k??st par profesion??iem un sasniedz briedumu. Ar? 2004.gada pan?kumu sasniedza izlase, kur? nevienam futbolistam nebija maz?k k? 24 gadi. Nebija viegli iek??t 23 cilv?ku sast?v?, bija liela konkurence. J?, Aleksandram Starkovam tika uzdoti jaut?jumi, k?p?c nebija uzaicin?ts k?ds no sp?l?t?jiem, bet vi?š atzina, ka 21.,22.,23. futbolistam bija liel?ka tieši kolekt?v? noz?me, pozit?vs mikroklimats. Ar? mentalit?te šiem futbolistiem bija pavisam cit?da. Kad šie futbolisti bija 16 un 17 gadus veci Latvij? nebija labi apst?k?i, nebija konkr?tas sist?mas, laba finansi?l? situ?cija. Tobr?d saviem futbolistiem teicu, ka, ja m?s str?d?jam, tad m?s str?d?jam. Nebija t?, ka, ja man iedos tikai vienu treni?kreklu, tad tren?šos vienu, ja divus, tad tr?s reizes ned???. Ja m?s gribam kaut ko, tad ir j?tren?jas, ja negribam, tad nevajag visp?r. Nebija kapr?zes, g?j?m uz priekšu. Visi uzreiz saprata, ka ir j?str?d?. P?c uzvaras otraj? l?g?, tu sp?l? pirmaj? l?g?. Neko daudz nedom?ja – vajadz?ja sp?l?t. Ja uzvari, turpini tren?ties un sp?l?t. Attieksme pret futbolu bija pavisam cita.

Vai joproj?m uzturat attiec?bas ar saviem audz?k?iem?

Protams, izdodas sazin?ties – šobr?d nedaudz biež?k k? agr?k. ?paši atceros, kad Igors Stepanovs bija Londonas “Arsenal”, teica, lai ar ?imeni dodos uz Angliju – iepaz?stin?s ar [Ars?ns] Vengeru. Tagad t? varu iedom?ties es, Igors un Vengers, bet toreiz atteicu. Nedaudz ž?l, b?tu pat?kami tagad atskat?ties uz foto kop? ar abiem (smejas). Ar? citi aicin?ja ciemos. San?ca, ka parasti futbolistiem bija sezona, ta?u novembr?, decembr?, janv?r? satikties bija viegl?k. P?d?jos gados san?ca maz?k tikties, ta?u šobr?d liela da?a ir futbol? iesaist?tie un sazin?ties izdodas biež?k.

Esat sekojis l?dzi, cik daudzi audz?k?i sp?l?ja nacion?laj? izlas??

Kop? vair?k k? 10 audz?k?i sp?l?ja nacion?laj? izlas?, kop? aizvadot 400 un vair?k sp?les. Skaidrs, ka vair?k nosp?l?ja Stepanovs, Ko?inko un Bleidelis, bet 400 sp?les ir noz?m?gs cipars.

Vai zin?t, cik daudzi no vi?iem joproj?m ir futbol??

Nesen, kad biju treneru kursos, sapratu, ka vair?k k? 10 no audz?k?iem ar? šobr?d ir treneri, bet v?l vismaz desmit ir futbola funkcion?ri – menedžeri/administratori. Interesanta statistika! (smejas.)

Latvijas valstsvien?bas sast?v? bijuši vair?ki J?su tren?tie futbolisti. Vai jau jauniešu vecum? bija redzams, ka jaunie futbolisti sasniegs augst?ko l?meni, k?du dienu sp?l?s nacion?laj? izlas??

Princip? j?, to var?ja paman?t jau jauniešu vecum?. Bija individu?lais pl?ns, k? sagatavot sp?l?t?jus. Piem?ram, Igors Stepanovs – vi?am bija uzdevums oblig?ti tikt republikas izlas?. Kad dev?mies turn?ros, pat, ja komanda zaud?ja, liel?s komandas vi?u grib?ja. Tr?spadsmit ?etrpadsmit gados vi?u pie sevis grib?ja “Zenit”, 16 gados – “CSKA”. Atceros ar? Kristapu Blanku, kuru uzrun?j?m 14 gadu vecum?, vecum?, kad v?l nedr?kst?ja nemaz piedal?ties pirmaj? l?g?. Atlika tika pied?v?t un “Skonto” vi?u uzreiz sav?ca. Kad man pras?ja, vai vi?š b?s labs futbolists, teicu: “Ja ne vi?š, tad nezinu, kurš v?l!” Diemž?l daudz iedrag?ja traumas. Daudzi bija ar lielu potenci?lu jau taj? vecum?. T? gan ir dilemma jauniešu futbol? un ar? jaunatnes izlas?s: kas ir lab?k, visi sp?l?t?ji nedaudz virs vid?j? l?me?a un apmierinoši rezult?ti vai p?ris sp?l?t?ji super talanti. Ja viens otrs izlas? ir super, tad nacion?laj? izlas? p?c k?da laika vecum? no 20 l?dz 30 ir divdesmit lieliski sp?l?t?ji.

2007.gads. Andrejs Karpovs un U-19 izlase turn?r? Gruzij?. Foto: LFF

K?das ir treni?u un tren?šanas specifikas, ?patn?bas sagatavojot jaunos talantus pusaudžu vecum? lielajam futbolam, Virsl?gas ?empion?tam un nacion?lajai izlasei?

Luka Modri?s nesen tika atz?ts par lab?ko futbolistu Eirop?, un tieši šovasar las?ju interviju ar Zagrebas “Dinamo” funkcion?riem. Bija uzskait?ta statistika, par klubiem, kas vislab?k sagatavo sp?l?t?jus. Tur bija “Barcelona”, “Ajax” un ar? “Dinamo”. Horv?tu klubs 10 gados ieguva 200 miljonus no sp?l?t?ju transf?riem, p?rdodot ar? Modri?u. Vi?u galvenais lozungs, metodika ir sp?l?t futbolu. Daudz sp?l?t futbolu – 3 pret 3, 5 pret 5, 7 pret 7. Daž?ds futbols, bet princips: presings – kontrapresings. Daudz 1 pret 1 situ?ciju. Gribi at?emt – 1 pret 1, gribi uzbrukt, apsp?l? 1 pret 1. Cita psiholo?ija. Nav piln?gi pareizu l?mumu. Parasti, sp?l?jot ar neitr?lo, vi?š ir br?vs, un pareizi ir atdot br?vajam. Bet, sp?l?jot, 1 pret 1 situ?cij?s nav pareiza l?muma, kam atdot. Vajag dom?t, analiz?t, kreat?vi pie?emt l?mumu – apsp?l?t vai atdot. Jaut?siet – tehnika? Skaidrs, ka tehnika ir vajadz?ga. M?s Latvij? daudz sp?l?jam kvadr?tus, bet kvadr?tos ir cita psiholo?ija. Ja tu zaud? bumbu vien? vai otr? poz?cij? nav noz?mes. Bet sp?l? ir atš?ir?ba zaud?t bumbu pie saviem vai pretinieka v?rtiem. Kvadr?t? nepieciešams saglab?t bumbu, atdot br?vajam. Sp?les laik? atdot piln?gi br?vajam noz?m? atdot atpaka? aizsargam, pietur?t bumbu bez virz?bas uz priekšu. Bet, ja dosi uz priekšu, iesp?jams, b?s izg?jiens 1 pret 1.

Esiet tren?jis ar? Latvijas jauniešu futbola izlases, k?das atš?ir?bas pieredz?j?t, tren?jot jauniešu izlasi un jauniešu komandu klub?!

Izlas? uzreiz vajag sav?kt komandu. Ja klub? var piestr?d?t pie nians?m ilg?k? termi??, izlas? laiks ir ierobežot?ks. Klub? ir uzst?d?jumi, ko pan?kt ilgtermi??, bet izlas? mums šobr?d vajag šo vai to un pie t? str?d?. Atceros, kad tren?ju 1981.gad? dzimušo izlasi. Komanda bija laba. Tobr?d nacion?l?s izlases treneris bija Garijs Džonsons, kurš v?l?j?s, lai sp?l?jam l?nij?, nevis ar p?d?jo aizsargu. E? kvalifik?cija, r?t lidmaš?na, vakars ?eizarmež?. Tur [Aleksandrs] Starkovs, [J?nis] Mežeckis un [Garijs] Džonsons. Uzst?d?jums – vajag sp?l?t l?nij?. M?s parasti ar p?d?jo aizsargu. Teicu, ka nosp?l?sim šo turn?ru, p?c tam pie t? str?d?sim. Garijs bija uzst?j?g?ks:  “Vajag sp?l?t t?, vienalga labi vai slikti.” Es atkal uzdevu jaut?jumu, vai tas ir l?gums vai pav?le, uz ko J?nis Mežeckis teica, ka tas ir l?gums, ko nevar neizpild?t! (smejas) “Tu neesi galvenais treneris, bet asistents, kas atbild par U-18 vecumu. Man vajag, lai visi sp?l?, k? es gribu. Vienalga k?ds rezult?ts, vajag izpild?t taktiskos uzst?d?jumus. Lai futbolisti ?tr?k g?st pieredzi. ” Garijs bija ar mums ar? uz turn?ra sp?l?m. Vi?am k? britam patika presings, sp?l?t uz priekšu.  Vi?a anal?ze p?c sp?les ar D?niju: 75 min?tes starp Latviju un D?niju nek?das ats?ir?bas, p?d?j?š 15 min?t?s ielaid?m 8 v?rtus. Vi?š teica, ka nekas, vajag v?l 15 min?tes un viss k?rt?b?! (smejas)N?kam? sp?le pret ?ehiju liel? v?j? – Garijam ?oti patika statistika, analiz?t: “Pirmais puslaiks pret v?ju – pretiniekam 15 st?ra sitieni, mums neviens, standartsitu?cijas – ?ehiem 7 standarti, mums viens. Vi?iem 10 reizes 15 piesp?les un vair?k piesp?les, p?d?j? trešda?? pretinieki 70% gad?jumos, m?s 10%. Otrais puslaiks – oho, jau lab?k. ?ehiem 6 st?ri, mums 5, standarti 3 pret 2, divas reizes pat 12 un vair?k piesp?les!” Rezult?ts gan – p?c pirm? 0:0, p?c otr? 0:5. Pirmaj? pret v?ju ies?d?mies soda laukum?, visi v?j? skrien, atsitamies. Otraj? piesp?le, piesp?le, pretuzbrukums un 0:5. (smejas) P?c tam [Guntis] Indriksons dusm?gs, rezult?ti slikti. Bet k? situ?cija k? kamikadzem – r?t lidmaš?na, jau j?piel?gojas. Es pats ar? tobr?d tikai aptuveni zin?ju, k? l?nij? sp?l?t. Iedod man konspektu, bet man jau nevajag sp?l?t! (smejas.)

Esiet pieredz?jis futbolu daž?dos laikos, k? atš?iras futbols, sp?l?t?ju sagatavošana pirms divdesmit, desmit gadiem un šobr?d?

Devi?desmito gadu s?kum? bija klubi, kuriem bija l?dzek?i, bet vi?i uzreiz pras?ja rezult?tu. Jurijs Andrejevs reiz teica: “Pa?emiet rekur lab?kos jauniešus, pielieciet kl?t divus tr?s pierdz?jušos un vi?i pavisam dr?z atnes?s rezult?tu!” Tom?r visiem vajadz?ja uzreiz. Tikm?r Guntis Indriksons no “Skonto” vai nu apzin?j?s, vai ieklaus?j?s un pa??ma k? treneri Starkovu, piesaist?ja Zahodinu, jaunos sp?l?t?jus. L?dz?gi ir ar? šobr?d, tom?r izteikta probl?ma, varb?t ne probl?ma, bet situ?cija, ir cita. Ir vis?das futbola akad?mijas, talantu skates, fabrikas. Piem?ram, nosp?l?jam sp?li klub?, zaud?jam. Esmu nikns, gribu k?rt?gi izrun?ties ar sp?l?t?ju, nedaudz izžmiegt, bet r?t vi?am j?b?t talantu akad?mij?. Es gribu vi?am likt aizdom?ties par sniegumu, bet vi?am talantu skate – tur vec?ki, treneri, a?enti saka: “Tu esi lab?kais!” Un vi?š nestr?d?. Daudz saku sp?l?t?jiem, ka vajag mentalit?ti – darba zirgs. T?, ka tu c?nies. Bijuš?s Dienvidsl?vijas valst?s tas ir cit?d?k – vi?i ir c?n?t?ji. Mums, protams, ir potenci?ls. Ar? tie, kas ir no re?ioniem zina, ka vi?iem b?s j?brauc uz R?gu, daudz j?str?d? laukum?, sevi j?pier?da. Pils?tniekiem šeit ment?li ir tr?kums – ir naktsklubi, izklaides, nav visas domas par futbolu. Te mums ir rezerves. Katru dienu ir j?str?d?. Ir vajadz?gs intern?ts, infrastrukt?ra, ?din?šanas bloks un t? t?l?k, t? t?l?k. Bet tam vajag l?dzek?us. Par konkurenci run?jot, piem?ram, Dmitrijs Ze?enkovs tagad ir klub? It?lij?, kur ir konkurence, ir atlase uz vietu. Nebija vi?š g?jis cauri fabrik?m, kur tev pasaka, ka esi talants. Klub? ir konkurence, ja tu negribi, tad paldies, tav? viet? b?s cits. Tas ir vajadz?gs šeit – konkurence. Bija viens treneris no Šveices – vi?u valstsvien?ba pirms 10 gadiem bija aptuveni 50.viet? rang?. Divus gadus str?d?j?s, l?ma, un rezult?ts – pirms pusgada Šveice bija dev?tie. Galven? izmai?? – sadal?jums. Elites futbols un tautas futbols. Kad ir tr?spadsmit gadi, notiek sadal?jums. Ar? tautas futbol? ir ?empion?ti, turn?ri. Bet visi apzin?s savu vietu. Nav t?, ka maz? klub? treneris tur savu sp?l?t?ju 12 gadu vecum? apst?k?os bez konkurences un saka, ka pats sp?l?s ?empionu l?g?. Bez konkurences vi?š var stagn?t 12 l?dz 14 gadu vecum? un pazust 18 gados.

Andrejs Karpovs galven? trenera posten? METTA dublieru komand?. Foto: Harijs Toms

Marians Pahars vien? no intervij?m piemin?ja, ka agr?k jaunie futbolisti tren?j?s biež?k un ar liel?ku degsmi, vai J?s piekr?tat šim apgalvojumam?

T? ir. K?dreiz bija t?, ko dar?t – sp?l?sim futbolu vai hokeju, sportosim. Taj? laik? nebija daudz izv?les, ko dar?t un futbols bija sirdslieta. Ar? non?kt liel?kos klubos bija daudz gr?t?k, bija sevi j?pier?da, j?izce??s. Tagad aizbraukt ir nedaudz viegl?k, bet tas ir uzreiz un tagad, bet, ja tev nav attieksme, šodien pazi?am dzimšanas diena vai aiziesim ar draugiem izklaid?ties, tad ?sti nekas nav. ?r?jie stimuli ir vair?k. Skaidrs, ka jauno futbolistu att?st?ba ir piel?dzin?ms st?du audz?šanai. Svar?gi piev?rst uzman?bu vis?m deta??m, k? d?rzniekam j?uzmana temperat?ra, ?dens, nez?les. K? audz?si, t? b?s. Bet svar?gi ir ar? ?stenot visu potenci?lu. Ja ir divi futbolisti, vienam ir augst?ks potenci?ls, tad uz to j?tiecas. Nevar b?t komforts, esmu lab?kais Latvij? vai lab?k? komand? ?rzem?s k? citi. Ja tev ir potenci?ls sp?l?t, piem?ram, Bundesl?g?, tad nevajag palikt uz vietas tikai t?p?c, ka ir labi. Ir j?realiz? viss, kas ir dots. Ja str?d?jam uz 100%, tad uz visiem simts. Nav svar?gi talantu skate vai fabrika, ja tu neskrien, neat?em bumbu, neatstr?d? katr? epizod? l?dz galam. Ja tu str?d? profesion?l? rež?m?, tad turpini. Viegli, ja process iet t?, k? iet. Atkal jaut?jums par konkurenci, tad uzreiz saprot, ka par vietu j?c?n?s. Galvenais ir sportiskais raksturs.  Nepiek?p?ba, nev?l?šan?s zaud?t ne hokej?, ne šah?, ne futbola laukum?.

Esat ?oti pieredz?jis trenera amat?, past?stiet k?di bijuši liel?kie izaicin?jumi ikdienas darb?!

Ceturtdien braucu uz futbolu, mazd?ls jaut?: “Vect?v, gr?ti str?d?t?” Es atbild?ju: “Denis, tev, piem?ram, pat?k mobilas ier?ces, man nepat?k, t?p?c gr?ti b?tu s?d?t 8 stundas pie datora, telefona. Tev tas pat?k, t?p?c daudz ar to darbojies, t?pat k? man pat?k b?t trenerim.” Nav t?, ka ir gr?ti. J?, vesela diena, citreiz karsta saule un citi izaicin?jumi, bet man tas pat?k. Ja b?tu vair?k l?dzek?i varb?t b?tu sava komanda. Ar? sp?l?t?ju att?st?šanu varu sal?dzin?t k? m?kslas darbu non?kšana Luvr?. Prieks redz?t, ka audz?k?i sasniedz augst?ko l?meni. P?c pr?mij?m par sp?l?t?ju att?st?bu neesmu dzinies. Man pat?k str?d?t.

Nosl?gum? – past?stiet k?du uzjautrinošu gad?jumu trenera karjer?!

Reiz veter?nu komand? pirms turn?ra s?d?j?m, brokast?s pie kafijas k?ds iemin?j?s: “Rekur transf?rs Stepanovam, Bleidelim, Ko?inko , cik tev samaks?ja – 5% vai 10% no summas?” Es teicu: “Paklau, ja saskaita visus transf?rus un apr??ina 10%, tad tas ir gandr?z pusmiljons. Tad jau viegl?k mani nosist, nevis samaks?t – neviens man t?du naudu nedotu!” (smejas).

Andrejs Karpovs veter?nu komand? “Multibanka”. Foto: LAFL