FS Metta sieviešu komanda piedalīsies "Ziemas kauss" turnīrā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 22.01.19.

Pirmssezonas posm? turn?ru Elektrum Olimpiskaj? centr? aizvad?s FS Metta sieviešu komanda.

Janv?ra s?kum? akt?vu gatavošanos sezonai uzs?kusi FS Metta sieviešu komanda, kas aizvad?taj? gad? sav? debijas sezon? triumf?jusi Sieviešu 1.l?gas ?empion?t?.

Pirms gaid?m?s sezonas s?kuma Sieviešu Virsl?gas ?empion?t?, FS Metta meitenes piedal?sies “Ziemas Kauss” turn?r? Elektrum Olimpiskaj? centr?. Turn?r? mettietes aizvad?s 4 sp?les.

Ziemas kausa turn?ra sp??u kalend?rs:

FS Metta – R?gas Futbola skola
6.febru?ris, plkst. 12.30

FS Metta – AFA Olaine
13.febru?ris, plkst. 8.15

FS Metta – R?gas Futbola skola-2
20.febru?ris, plkst. 8.15

FS Metta – FK Dinamo R?ga
20.marts, plkst. 9.00

Gatavošan?s 2019. gada sezonai jau rit piln? spar?. Sezona sol?s b?t izaicin?jumu pilna, gluži t?pat, k? iepriekš?j?. Šogad spersim soli uz priekšu un uzs?ksim dal?bu Sieviešu futbola l?g?, kur? piedal?sies 6 sp?kos l?dzv?rt?gas komandas. Turpin?sim uzlabot savu sp?li visos t?s aspektos un dar?sim visu, lai progres?tu no sp?les uz sp?li. Lai pilnv?rt?gi aizvad?tu gaid?mo sezonu, ?oti b?tisks ir sagatavošan?s posms. Sagatavošan?s posma ietvaros piedal?simies Latvijas Futbola feder?cijas r?kotaj? “Ziemas Kaus?”. Š?ds turn?rs tiek r?kots pirmo reizi un uzskatu, ka tas b?s ?oti v?rt?gs sp?l?t?ju izaugsmei un pieredzei. Liel?ka sp??u prakse un iesp?ja ?tr?k atgriezties lielaj? futbol? p?c ziemas p?rtraukuma. Apzin?mies, ka gaid?m? sezona neb?s viegla un neviena no pretinieku komand?m d?vanas mums nepasniegs. Meitenes jau ir pasp?jušas sailgoties p?c futbola un ticu, ka gan fiziski, gan emocion?li ir gatavas izaicin?jumiem, kas m?s sagaida šaj? sezon?. 2018.gad? ?oti v?rt?ga bija visa kluba, tuvinieku, draugu tic?ba un atbalsts katr? sp?l?. Ticam, ka ar? šogad tas dz?s m?su komandu uz priekšu!Liene V?cieteFE Metta sieviešu komandas galven? trenere