Artūrs Biezais un Rihards Krēvics saņēmuši UEFA futbola pārvaldības sertifikātus

Miks Vilkaplāters
Ievietots 20.11.18.

Aizvad?taj? ned??? nosl?guš?s UEFA futbola p?rvald?bas izgl?t?bas programmas apm?c?bas.

Novembra m?nes? nosl?guš?s UEFA futbola p?rvald?bas izgl?t?bas programmas apm?c?bas, kas šogad pirmo reizi norisin?j?s Latvij?, programmas uz?emšanu uzticot Latvijas Futbola feder?cijai.

Devi?us m?nešus ilg?s m?c?bas nosl?guši un CFM (Certificate in Football Management) sertifik?tus sa??muši ar? divi FS Metta speci?listi – Art?rs Biezais un Rihards Kr?vics.

Apm?c?bu dal?bnieki piedal?j?s gan kl?tienes praktiskaj?s, gan padzi?in?t?s t?lm?c?bas sesij?s, un šie izgl?t?bas kursi norisin?j?s Lozannas Universit?tes pasp?rn?, kas ?auj dal?bniekiem iek?auties Eiropas kred?tpunktu p?rneses un uzkr?šanas sist?m? (ECTS).

Programmas m?r?is bija veicin?t futbola speci?listu profesion?lo darb?bu un izpratni futbola procesos, aptverot t?dus t?mu lokus k?:

  • Pasaules futbola uzb?ve;
  • Strat??isk? p?rvald?ba un menedžments;
  • Finanšu un cilv?kresursu p?rvald?ba;
  • Futbola m?rketings un sponsoru piesaiste;
  • Sabiedrisk?s attiec?bas futbol?;
  • Pas?kumu vad?ba;
  • Darbs ar br?vpr?t?gajiem.

Latvijai uztic?taj? programm?, kas ilga no febru?ra l?dz novembrim, piedal?j?s futbola un sporta speci?listi ne tikai no Latvijas, bet ar? Lietuvas, Krievijas un V?cijas.

Ar programmas dal?bniekiem str?d?ja pasniedz?ji no UEFA, k? ar? no vair?k?m Eiropas vadošaj?m izgl?t?bas iest?d?m: Lozannas Universit?tes, Londonas Universit?tes, Mil?nas Bocconi Universit?tes, u.c.

Apsveicam Art?ru un Rihardu ar šo notikumu un nov?lam sekm?gu turpin?jumu profesion?laj? karjer?!

Art?rs Biezais un Rihards Kr?vics sa?em CFM sertifik?tu no UEFA p?rst?vjiem un LFF prezidenta Kaspara Gorkša. Foto: LFF