Personas datu nolikums

Biedrība “Futbola skola “Metta””, vienotais reģistrācijas numurs: 40008102848, juridiskā adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013, Latvija, (turpmāk – FS “Metta” un/vai „mēs“) ir ar šīs biedru kartes,  interneta mājaslapas un tajā piedāvāto pakalpojumu izmantošanu saistītās personas datu apstrādes pārzinis.

 

 

Mēs apņemamies ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot fizisko personu datu apstrādei piemērojamo normatīvo aktu prasības. Šīs Personas datu apstrādes politikas (turpmāk tekstā – Politika) mērķis ir nodrošināt Jums normatīvajos aktos paredzēto informāciju par to, kā mēs iegūstam un apstrādājam Jūsu personas datus.

 

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 2. punktu – datu apstrāde izriet no Jūsu līgumsaistībām kā arī, ievērojot Jūsu lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu. Tāpat mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 6. punktu – datu apstrāde ir nepieciešama, lai, ievērojot Jūsu pamattiesības un brīvības, realizētu mūsu likumiskās intereses. Mums ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus, pamatojoties arī uz Jūsu piekrišanu, ko paredz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punkts.

 

Šī Politika tiek laiku pa laikam atjaunota, tāpēc iesakām ik pa laikam atkārtoti iepazīties ar tās saturu.

 1. Apkopotie personas dati un datu iegūšanas veidi

Pārlūkojot šo interneta mājaslapu un izmantojot tās sniegto funkcionalitāti, kā arī citas mūsu interneta mājaslapas un to sniegtās funkcionalitātes, mobilās aplikācijas, sociālos medijus, veicot savstarpēju saziņu, piesakoties un/vai izmantojot mūsu pakalpojumus, aizpildot anketas, kā arī turpmākās sadarbības laikā ar mums, tajā skaitā komunicējot ar mums visos tehniski un fiziski iespējamajos veidos, mēs Jūsu personas datus varam iegūt šādos veidos:

 

1.1. Informāciju, ko Jūs mums sniedzat:

 • Apkopojot datus, kurus Jūs mums sniedzat, aizpildot jebkādas formas un informācijas laukus fiziski, sniedzot atbildes telefoniski, šajā interneta mājaslapā vai mobilajā aplikācijā, kā arī pie mūsu sadarbības partneriem, tajā skaitā piedaloties aptaujās, diskusijās un viedokļu paušanās.
 • Apkopojot informāciju, kuru Jūs sniedzat mūsu darbiniekiem savstarpējās saziņas ietvaros (rakstveidā, telefoniski, e-pastā, klātienē vai citā savstarpējās saziņas veidā).
 • Apstrādājot informāciju, ko Jūs esat mums sniedzis klientu aptauju, biedru karšu izsniegšanā, reklāmas aktivitāšu ietvaros, kā arī aktivitātēm, kas saistības ar mūsu pakalpojumiem vai sociālajos tīkos.

 

Ja Jūs piesakāties vai izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs varam iegūt un apkopot šādus Jūsu personas datus: vārds; uzvārds; dzimums; dzīvesvietas/ korespondences adrese; e-pasta adrese; mobilā telefona numurs; dzimšanas datums, cita informācija, ko jūs nododat mums, izmantojot mūsu interneta mājaslapu, telefonu, e‑pastu, faksu, sazinoties klātienē, un kam ir nozīme savstarpējo līgumsaistību izpildē.

 

2. Datu apstrādes tiesiskais pamats un mērķis

 

2.1.              Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 2. punkts – datu apstrāde izriet no Jūsu līgumsaistībām. Tāpat Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir arī Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 6. punkts – datu apstrāde ir nepieciešama, lai, ievērojot Jūsu pamattiesības un brīvības, realizētu mūsu likumiskās intereses. Mēs arī apstrādājam Jūsu personas datus gadījumos, kad to nosaka normatīvie akti, kā arī – ja Jūs mums dodat savu piekrišanu.

 

2.2.              Iegūtie personas dati tiks reģistrēti elektroniski un var tikt izmantoti šādiem mērķiem:

 • lai līgumsaistību nodibināšanas nolūkā pārbaudītu Jūsu personību, un piedāvātu Jums piemērotu pakalpojumu;
 • lai ar Jums sazinātos, t.sk., informētu par jebkādām izmaiņām;
 • lai, realizējot savas no līguma un likuma izrietošās tiesības, atgūtu līdzekļus, kurus Jūs mums esat parādā;
 • lai nodrošinātu un uzlabotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti;
 • lai izstrādātu un piedāvātu Jums jaunus pakalpojumus;
 • lai piedāvātu mūsu un citu trešo personu preces un pakalpojumus, kā arī, lai pēc iespējas pielāgotu šos piedāvājumus Jūsu interesēm;
 • lai nodrošinātu mūsu saistību izpildi pret Jums;
 • statistikas un tirgus izpētes mērķiem;
 • lai nodrošinātu riska izvērtējumu, kā arī procesus, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un krāpšanas gadījumu izskaušanu;
 • lai reklamētu Jums mūsu pakalpojumus, kā arī piemērotu mūsu reklāmas materiālus Jūsu paradumiem un prasībām, kas mums ir kļuvušas zināmas no Jums mūsu savstarpējās sadarbības laikā;
 • citiem mērķiem, kas saistīti ar mūsu attiecībām.

 

3. Personas datu apstrāde un nodošana

 

3.1.              Mēs varam atklāt personas datus mūsu grupas uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem. Nododot datus, mēs apņemamies nodrošināt, ka datu saņēmējs ievēro tādus pat personas datu glabāšanas drošības pasākumus, kā mēs.

 

3.2.              Informācijas atklāšana trešajām personām var notikt šādos gadījumos:

3.2.1.         informācija par Jums var tikt nodota trešajai personai gadījumā, ja mēs pārdodam mums piederošu uzņēmumu vai tā daļu;

3.2.2.         informāciju par Jums var tikt atklāta, saņemot likumīgi pamatotu pieprasījumu no attiecīgām trešajām personām;

3.2.3.         apstrādājot un apkopojot datus par piemērojamajiem maksājumiem, kas mums pienākas saskaņā ar līgumu, mēs esam tiesīgi sniegt Jūsu personas datus trešajām personām – maksājuma apstrādes pakalpojumu sniedzējiem;

 

3.3.              Jūsu personas dati var tikt apstrādāti, glabāti un nodoti trešajām personām tādā veidā un apmērā, kā tas paredzēts mūsu starpā noslēgtajā līgumā un šajā Politikā.

 

3.4.              Iespēju robežās, pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas mēs nodrošināsim Jūsu personas datu dzēšanu mūsu un mūsu nolīgto trešo personu datu bāzēs, ja šie dati vairs nebūs nepieciešami to mērķu realizēšanai, kādiem tie tika vākti, t.sk., mūsu līgumisko un likumisko tiesību realizēšanai.

4. Datu glabāšana un nodošana

 

4.1.              Mums sniegtā informācija tiks uzglabāta drošos serveros. Jūsu drošībai transakciju dati tiek šifrēti.

 

4.2.              Datu nosūtīšana tiešsaistē nav pilnīgi droša. Mēs nevaram garantēt datu pilnīgu aizsardzību un drošību, mēs tikai nodrošinām visu saprātīgo pasākumu veikšanu, lai aizsargātu mums elektroniski atsūtīto informāciju. Jūs esat atbildīgs par jebkādu datu elektronisku nosūtīšanu. Jums var tikt piešķirta piekļuve tādām mūsu interneta mājaslapas sadaļām, kuru lietošanai nepieciešama parole. Šādos gadījumos Jūs esat atbildīgs par paroļu drošību un konfidencialitāti.

5. Jūsu tiesības un informāciju un datu labošana

 

5.1.     Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, mūsu pienākums ir izpaust Jums informāciju par to, kādi dati par Jums ir mūsu rīcībā, kā arī par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no mums ir pieprasījušas un saņēmušas informāciju par Jums, izņemot likumā noteiktus izņēmumus. Jums ir tiesības uz bezmaksas pieeju minētajai informācijai, taču ne biežāk kā divas reizes gadā. Gadījumā, ja Jūs mums pieprasīsiet šo informāciju biežāk nekā divas reizes gadā, mēs to nodrošināsim par atlīdzību, kuras apmērs būs tāds, lai segtu mums ar šī informācijas nodrošināšanu radītās izmaksas. Lūdzam informācijas pieprasījuma iesniegšanai izmantot: (e-pasta adrese: info@fsmetta.lv, tālrunis: + 371 26430033).

5.2.     Gadījumā, ja ir notikušas izmaiņas informācijā, ko Jūs mums esat sniedzis(-gusi)  līguma noslēgšanas vai turpmākās sadarbība laikā, kā arī gadījumā, ja esat konstatējis, ka mēs apstrādājam neprecīzus Jūsu personas datus, lūdzam mūs attiecīgi informēt par nepieciešamību Jūsu personas datus labot (e-pasta adrese: info@fsmetta.lv, tālrunis: + 371 26430033).

6. Saites uz trešo personu interneta mājaslapām

Mūsu interneta mājaslapā var tikt uzrādītas saites uz trešo personu interneta mājaslapām. Šīm trešo personu interneta mājalapām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, kam Jūs piekrītat un par kuriem tiekat informēti, apmeklējot un izmantojot attiecīgo interneta mājaslapu. Mēs neesam atbildīgi un neuzņemamies atbildību par trešo personu interneta mājaslapām. Tā kā mēs nevaram kontrolēt trešo personu interneta vietņu saturu, mūsu atbildība attiecas tikai uz mūsu interneta mājaslapu.

7. Komerciālie paziņojumi

 

7.1.     Apmeklējot mūsu interneta mājaslapu un sniedzot tajā savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni, SMS), Jūs piekrītat, ka mēs ar jums sazināsimies izmantojot Jūsu sniegto kontaktinformāciju, tajā skaitā, nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem.

 

7.2.     Ja jūs esat izteicis mums savu piekrišanu saņemt īpašus piedāvājumus un vērtīgu informāciju no mums un mūsu grupas uzņēmumiem, Jūs piekrītat, ka mēs, izmantojot e-pastu, tālruni, SMS vai pastu, nosūta jums mūsu pakalpojumu piedāvājumus. Vienlaicīgi Jūs arī piekrītat, ka mēs nododam saviem grupas uzņēmumiem Jūsu datus, kas nepieciešami šādu paziņojumu sagatavošanai un nosūtīšanai (kā Jūsu vārds, e-pasts, tālruņa numurs).

 

7.3.     Jūs jebkurā laikā varat atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas:

 1. nosūtot e-pastu uz adresi info@fsmetta.lv;
 2. zvanot uz tālruni + 371 26430033.

Tāpat arī katrā komerciālajā paziņojumā tiks paredzēta automatizēta iespēja atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Mēs pārtrauksim jums jaunumu un piedāvājumu sūtīšanu tiklīdz būsim apstrādājuši Jūsu pieprasījumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ilgt līdz vienai diennaktij.

Komerciālo paziņojumu saņemšanas atteikuma gadījumā mēs paturam tiesības Jums nepiedāvāt speciālos piedāvājumus, tajā skaitā atlaides, kas tiek piedāvātas personām, kas ir piekritušas komerciālo paziņojumu saņemšanai.

 

7.4.     Ja jūs esat izteicis mums savu piekrišanu saņemt īpašus piedāvājumus un vērtīgu informāciju no trešajām personām, Jūs piekrītat, ka mēs nododam šīm trešajām personām Jūsu datus, kas tām nepieciešami piedāvājumu sagatavošanai un nosūtīšanai, kā Jūsu vārds, e-pasts, tālruņa numurs. Jums ir tiesības ne biežāk kā divas reizes gadā bez maksas no mums saņemt informāciju par tām trešajām personām, kurām mēs būsim nodevuši Jūsu datus. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no turpmākas Jūsu datu nodošanas trešajām personām komerciālu paziņojumu sagatavošanai un nosūtīšanai:

 1. nosūtot e-pastu uz adresi info@fsmetta.lv;
 2. zvanot uz tālruni + 371 26430033.

 8. Saziņa ar mums

Jebkuru jautājumu, pieprasījumu vai komentāru gadījumā attiecībā uz šo Personas datu aizsardzības politiku, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu  info@fsmetta.lv vai zvanot pa tālruni  + 371 26430033.