Tradicionālais "Lielie ar Mazajiem" pasākums sestdien 17. martā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 05.03.18.

Sestdien, 17.mart?, Elektrum Olimpiskaj? centr? norisin?sies ikgad?jais sezonas ievadpas?kums “Lielie ar Mazajiem”.

FS Metta kop? ar m?su Meistarkomandu FK Metta/Latvijas Universit?te turpina un stiprina gadiem piekopt?s trad?cijas, un aicina uz sestdien, 17.mart?, notiekošo ikgad?jo sezonas ievadpas?kumu “Lielie ar Mazajiem”, kas, k? ierasts, norisin?sies Elektrum Olimpisk? sporta centra futbola z?l? laik? no plkst. 10:00 l?dz 13:00.

K? allaž, mettiešus pas?kum? sagaida t?di prieki ikvienam pas?kuma dal?bniekam k? kop? b?šanalieliska atmosf?ra, daž?das sportiskas aktivit?tes un konkursi, tradicion?l? virves vilkšana, tikšan?s ar Meistarkomandas sp?l?t?jiem, piep?šam?s atrakcijas no LGK atrakcij?m, k? ar? daž?di konkursi. Pas?kuma nosl?gum? viesus k? ierasts sagaida gards un peln?ts mielasts no Pica LuL?.

J?piebilst, ka ar? šogad gan lielajiem, gan mazajiem b?s iesp?ja doties futbola laukum? – draudz?bas sp?les sav? starp? aizvad?s b?rni un vi?u vec?ki, kuri b?s sadal?ti laukumos vecuma grup?s no 2003. – 2012. dzimšanas gadam, bet tas neliegs futbola sp?l? iesaist?ties ar? citiem! Šaj?s sp?l?s svar?g?kais ir draudz?ba un kop? b?šanas prieks, un šaj?s sp?l?s censo?iem un vec?kiem talk? n?ks ar? Meistarkomandas sp?l?t?ji!

LIELIE AR MAZAJIEM – t? ir akt?va diena visiem za?ibaltajiem kop? – ?imen?m, treneriem, atbalst?t?jiem, sp?l?t?jiem un Meistarkomandai! Pievienojies!

Lielie ar Mazajiem

Sestdien, 17.mart? plkst. 10:00

Elektrum Olimpisk? centra futbola z?l?

Video atskats no 2017. gada: