Sieviešu Meistarkomanda izcīna trešo uzvaru pēc kārtas 1.līgas čempionātā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 14.05.18.

Savu trešo sp?li Sieviešu 1.l?gas ?empion?t? aizvad?jusi FS Metta komanda.

Rīgas futbola skola-2
1 - 4
FS Metta

Sv?tdien, 13.maij?, Ark?dijas stadiona rezerves laukum? savu trešo sp?li Sieviešu pirm?s l?gas ?empion?t? aizvad?jusi m?su Meistarkomandas futbolistes, tiekoties ar R?gas Futbola skola-2 komandu

Sp?li akt?v?k ies?ka mettietes, un jau 9.min?t? izvirz?j?s vad?b?, kad rezult?tu atkl?ja Am?lija Lipš?ne. Tikai ?etras min?tes v?l?k Jevg?nija Arzubova rezult?ta starp?bu dubultoja, bet l?dz puslaika beig?m, uzbr?koši un radoši sp?l?jošo FS Metta futbolistu p?rsvars atspogu?oj?s uz tablo v?l divas reizes, pirmajam puslaikam nosl?dzoties ar p?rliecinošo 4:0!

Tikm?r otraj? puslaik? sp?le nomierin?j?s un taj? tika g?ti tikai vieni v?rti – sp?les izska?? m?jinieces vienus v?rtus atguva, bet vair?k nepietuvoj?s, spelei nosl?dzoties ar p?rliecinošu m?su Sieviešu Meistarkomandas uzvaru ar 4:1!

Divi v?rti šaj? sp?l? Jevg?nijas Arzubovas kont?, bet ar vieniem v?rtiem šaj? sp?l? izc?l?s Nelle Treimane un Am?lija Lipš?ne.

Sp?le protokols pieejams ŠEIT

R?gas Futbola skola-2 – FS Metta

1:4 (0:4)

FS Metta:

Laura Si?utkina, Jevg?nija Arzubova, Rebeka Sniedz?te, Evel?na Liepi?a, Linda Kazlauska, Katr?na Da?ilova, Al?na Šilova, Nelle Treimane, Am?lija Lipš?ne, El?za Elizabete Rungule, L?va Polka

Uz mai?u:

Nikola Adriana Tihomirova, T?na Zankovska, Fanija Mežecka, Patr?cija Enia Sidere

V?rtus guva:

Jevg?nija Arzubova 2, Nelle Treimane, Am?lija Lipš?ne

N?kam? sp?le:

Hanzas vidusskolas laukums, R?ga

Pirmdien, 28.maij?, plkst. 18:00

FS Metta – R?gas Futbola skola-1