Sieviešu Meistarkomanda izcīna otro pārliecinošo uzvaru Sieviešu 1.līgas čempionātā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 26.04.18.

Savu otro sp?li Sieviešu 1.l?gas ?empion?t? aizvad?jusi FS Metta komanda

FS Metta
9 - 0
SK SuperNova

Trešdien, 25.apr?l?, Hanzas vidusskolas laukum? otro sp?li Sieviešu pirm?s l?gas ?empion?t? aizvad?jusi m?su Meistarkomandas futbolistes, uz?emot SK Super Nova.

Jau sp?les s?kum? FS Metta futbolistes darboj?s akt?vi un ener?iski laukum?, 16.min?t? atkl?jot sp?les rezult?tu, bet 22.min?t? p?rsvaru dubultojot. L?dz puslaika beig?m mettietes guva v?l divus v?rtus, puslaiku nosl?dzot vad?b? ar 4:0.

Ar? otraj? puslaik? FS Metta futbolistes laukum? sp?l?ja p?rliecinošu un uzbr?košu futbolu, un, kas svar?g?kais, ar? rezultat?vu. Ja pirmaj? puslaik? za?i-balt?s raid?ja ?etras bumbas pretinie?u v?rtos, tad otraj? v?l piecas, uzst?dot sp?les gala rezult?tu – 9:0.

Ar trim v?rtiem šaj? sp?l? izc?l?s Nelle Treimane, ar diviem – Katr?na Da?ilova, bet pa reizei bumbu v?rtos raid?ja Jevg?nija Arzubova, Adriana Nikola Tihimorova, komandas kapteine Al?na Šilova un Linda Kazlauska.

Sp?le protokols pieejams ŠEIT

FS Metta – SK Super Nova

9:0 (4:0)

FS Metta:

Laura Si?utkina, Jevg?nija Arzubova, Fanija Mežecka, Evel?na Liepi?a, Linda Kazlauska, Adriana Nikola Tihimorova, Al?na Šilova, Nelle Treimane, Katr?na Da?ilova, El?za Elizabete Rungule, L?va Polka

Uz mai?u:

Am?lija Lipš?ne, T?na Zankovska, Rebeka Sniedz?te, Patr?cija Enia Sidere

V?rtus guva:

Nelle Treimane 3, Katr?na Da?ilova 2, Linda Kazlauska, Adriana Nikola Tihimorova, Al?na Šilova, Jevg?nija Arzubova

N?kam? sp?le:

Ark?dijas stadiona rezerves laukums, R?ga

Sv?tdien, 13.maij?, plkst. 16:00

R?gas Futbola skola-2 – FS Metta