Pēc izlašu pārtraukuma Daugavas stadionā uzņemsim FK Ventspils

Miks Vilkaplāters
Ievietots 13.09.18.

Savu k?rt?jo sp?li Virsl?gas ?empion?t? aizvad?s FK Metta/LU komanda.

FK Metta/Latvijas Universitāte
0 - 2
FK Ventspils

Turpin?t ies?kto ce?o – n?c un atbalsti Meistarkomandu svar?gaj? m?jas sp?l?!

Sestdien, 15.septembr?, Daugavas stadion? savu k?rt?jo sp?li SynotTip Virsl?gas ?empion?t? aizvad?s FK Metta/Latvijas Universit?te komanda, m?j?s uz?emot FK Ventspils.

Mettieši aizvad?juši ?oti sekm?gu posmu pirms izlašu pauzes, august? izc?not tr?s uzvaras pret BFC Daugavpils (Latvijas Kaus?), FK Liep?ja/Mogo un Valmiera Glass ViA, k? ar? septembri ies?ka ar svar?gu pan?kumu 3:0 pret tabulas kaimi?iem FK Jelgava.

Tr?s sp?les p?c k?rtas ir uzvar?tas, dodamies p?c ceturt?s! Kop? turpin?sim uzvaru s?riju, izc?n?sim 3 punktus ar? šaj? sp?l? un turpin?m c??u par 6.vietu! Tikai kop? esam sp?ks!

Šosezon FK Metta/LU un FK Ventspils sav? starp? tikuš?s divas reizes, pirmaj? reiz? izsp?l?jot rezultat?vu neizš?irtu 2:2, bet otraj?, str?d?g?m epizod?m piln? sp?l?, mettiešiem piedz?vojot zaud?jumu ar 1:3.

Šobr?d turn?ra tabul? ventspilnieki ar 40 punktiem ir 3.viet?, kam?r mettieši ar 13 punktiem ir sept?tie, par punktu atpaliekot no FK Jelgava. Turpin?m c??u par 6.vietu turn?ra tabul?!

Stadion? Tevi papildus ierastajam Pica LuLu konkursam sagaid?s ar? daž?das aktivit?tes pirms sp?les un puslaik?. T?pat k? ierasts trib??u centr?laj? zon? var?s tikt pie alus no “Labietis”, atsv?dzinoša un garda sald?juma no “Skr?veru sald?jums”, k? labumiem no Co-store kafija un Ciemakuku?a konditorija.

Z?m?gi, ka sp?les puslaika p?rtraukum? sveiksim m?su sieviešu Meistarkomandu, kura k?uva par Sieviešu futbola 1. l?gas ?empion?m.

Gaid?mo sp?li var?s redz?t Best4Sport TV kan?l?, k? ar? vietn? Shortcut. T?pat tiks nodrošin?ta teksta tiešraide FS Metta twitter kont?.

Nest?vi rind? – ieg?d?jies internet? un n?c uz sp?li jau ar bi?eti ŠEIT.
Biedra kartei piesakies ŠEIT.

FK Metta/Latvijas Universit?te – FK Ventspils

Daugavas stadions, R?ga

Sestdiena, 15.septembris, plkst. 20:00