Izlašu pārtraukumā FK Metta/Latvijas Universitāte komanda dodas ar svarīgu uzvaru

Miks Vilkaplāters
Ievietots 01.09.18.

K?rt?jo sp?li Virsl?gas ?empion?t? aizvad?jusi FK Metta/LU komanda.

FK Metta/Latvijas Universitāte
3 - 0
FK Jelgava

Sestdien, 1.septembr?, Daugavas stadion? savu 20.k?rtas sp?li SynotTip Virsl?gas ?empion?ta sezon? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda, sav? laukum? uz?emot tuv?kos konkurentus turn?ra tabul? – FK Jelgava.

Sp?les pirmo puslaiku akt?v?k ies?ka FK Metta/Latvijas Universit?te futbolisti, vair?k kontrol?jot bumbu. Komandas s?kum? apmain?j?s ar standartsitu?cij?m, tom?r p?c t?m nekas b?stams neizveidoj?s. 14.min?t? pirmais b?stamais moments norisin?j?s pie m?jinieku v?rtiem, ta?u D?vis Ošs komandu gl?ba p?c sitiena no tuvas distances.

Turpin?jum? bija redzama bezkompromisa c??a par katru laukuma centimetru, toties bez izteiktiem momentiem. Tom?r 29.min?t? rezult?ts tika atkl?ts, kad vien? no uzbrukumiem v?rtu priekš? veiksm?g?kais izr?d?j?s Van Dave Harmon, izvirzot mettiešus vad?b? – 1:0! Mirkli v?l?k labs sitiens uzreiz no gaisa padev?s Ivanovam, ta?u viesu v?rtsargs bumbu tv?ra. Puslaika izska?? za?i-baltie sav?rpa virpuli pie jelgavnieku v?rtiem, Abbas sita sp?c?gi, tom?r atkal viet? bija FK Jelgava v?rtsargs.

Otro puslaiku akt?v?k ies?ka viesi, tom?r ?tri mettieši spiedienu nosl?p?ja un p?rsvaru dubultoja. Kristaps Liepa nopeln?ja soda sitienu tuvu v?rtiem, un Vladislavs Fjodorovs prec?zi tr?p?ja tuvaj? st?r? – 2:0! Ilgi nebija j?gaida ar? l?dz trešajiem v?rtiem – izcila Seribas piesp?le un 61.min?t? 3:0 pan?ca ?ikita Ivanovs! Mirkli v?l?k no soda laukuma robež?m izdev?s v?lviens sitiens, tom?r tas lidoja nedaudz p?ri.

Tuv?k sp?les beig?m jelgavnieki akt?vak dev?s uz priekšu un vien? no epizod?m teicamu reakciju nodemonstr?ja D?vis Ošs, gl?bjot savu komandu. Kopum? j?saka, ka mettieši demonstr?ja teicamu sniegumu laukum?, un nekas vairs nevar?ja ietekm?t rezult?tu uz tablo. Iesp?jas v?l bija ab?m komand?m, tom?r sp?le nosl?dzas no svar?gu un p?rliecinošu sauso mettiešu uzvaru!

FK Metta/Latvijas Universit?te – FK Jelgava

3:0 (1:0)

FK Metta/Latvijas Universit?te:

D?vis Ošs, Usman Abbas, Krists Kristers Gulbis, Kirils Ševe?ovs, Kabelo Seriba, Kristaps Liepa, Eduards Emsis, Tamirlan Dzhamalutdinov, Vladislavs Fjodorovs, ?ikita Ivanovs, Van Dave Harmon

Uz mai?u:

Rihards Ozoli?š, Ren?rs Varslav?ns, Sunnyboy Sandi Dolo

N?kam? sp?le:

Daugavas stadions, R?ga

Sestdien, 15.septembr?, plkst. 20:00

FK Metta/Latvijas Universit?te – FK Ventspils