FS Metta sieviešu komanda triumfē 1.līgas čempionātā!

Miks Vilkaplāters
Ievietots 27.08.18.

Savu k?rt?jo sp?li Sieviešu futbola 1.l?gas ?empion?t? aizvad?jusi FS Metta komanda.

Rīgas Futbola skola
0 - 1
FS Metta

Pirmdien, 27.august?, Ark?dijas stadiona rezerves laukum? tik?s divas Sieviešu futbola 1.l?gas augšgala komandas – FS Metta un R?gas Futbola skola-1. 

Pirmaj? savstarp?j? sp?l? komandas izsp?l?ja neizš?irtu 1:1, kas sol?ja aizraujošu dueli ar? šaj? reiz?. To var?ja ar? redz?t laukum?, lai gan nedaudz vair?k uzbruka mettietes, sp?le bija ?oti l?dz?ga.

Puslaika vid? vad?b? gan izvirz?j?s tieši za?i-balt?s – 27.min?t? 11 metru soda sitienu realiz?ja Nelle Treimane – 1:0! Nedaudz v?l?k Anastasija Fjodorova tr?p?ja pa v?rtu p?rliktni, FS Metta futbolist?m bija v?l p?ris iesp?jas, tom?r puslaiks nosl?dz?s ar minim?lu vieš?u p?rsvaru.

Otro puslaiku akt?v?k ies?ka m?jinieces, tom?r lieliska iesp?ja rad?s tieši Da?ilovai, ta?u vi?as sitienu no labas poz?cijas atvair?ja pretinie?u v?rtsardze. J?saka, ka kopum? laukum? bija redzama c??a par katru centimetru.

Turpin?jum? puslaik? abas komandas cent?s p?r?emt kontroli sav? r?c?b?, bet t? vair?k norisin?j?s laukuma vidusda??. Sp?les nosl?dzošaj? da?? ar t?lsitienu v?lreiz pa p?rliktni tr?p?ja Fjodorova, t?pat mettietes sp?l?ja droši aizsardz?b? un nosarg?ja p?rsvaru, un izc?n?ja uzvaru ar 1:0.

Izc?n?t? uzvara noz?m? to, ka FS Metta komanda vienu k?rtu pirms ?empion?ta beig?m nodrošin?ja uzvaru 1.l?gas turn?r?! Apsveicam, meitenes!

Sp?les protokols pieejams ŠEIT

R?gas Futbola skola-1 – FS Metta

0:1 (0:1)

FS Metta:

Laura Si?utkina, Laura Sondore, Jevg?nija Arzubova, Laura Kazlauska, Ketija Karmena Poz?iaka, Al?na Šilova, Katr?na Da?ilova, Am?lija Lipš?ne, Nelle Treimane, Anastasija Fjodorova, Rebeka Sniedz?te

Uz mai?u:

El?za Elizabete Rungule, T?na Zankovska, L?va Polka, Adriana Nikola Tihomirova

Br?din?jumi:

Anastasija Fjodorova

N?kam? sp?le:

Celtnieka stadions, Daugavpils

Sv?tdiena, 16.septembris, plkst. 16:00.

BFC Daugavpils – FS Metta

Foto: LFF