FK Metta/Latvijas Universitāte pirmajā pārspēlē par vietu Virslīgā uzņems SK Super Nova

Miks Vilkaplāters
Ievietots 12.11.18.

Trešdien pirmo sp?li p?rsp?l?s par vietu Virsl?g? aizvad?s FK Metta/LU komanda.

FK Metta/Latvijas Universitāte
7 - 2
SK SuperNova

Pirmo c??u p?rsp?l?s par vietu 2019. gada SynotTip Virsl?gas ?empion?t? aizvad?s FK Metta/Latvijas Universit?te komanda, 14.novembr? Hanzas vidusskolas laukum? uz?emot SK Super Nova, bet sestdien, 17.novembr?, atbildes sp?le norisin?sies Olaines pils?tas stadion?.

Neskatoties uz kvalitat?vo futbolu un iekr?tajiem punktiem sezonas otraj? pus?, mettiešiem neizdev?s izvair?ties no p?rsp?l?m, par diviem punktiem atpaliekot no 6.viet? esoš?s FK Jelgava.

P?rsp?l?s šogad pret? st?sies komanda.lv 1.l?gas vice?empione SK Super Nova, kas sezonas otraj? pus? “izr?va” otro vietu turn?ra tabul?. Iepriekš komandas ofici?l?s sp?l?s nav tikušies.

Abas komandas aizvad?s divas sp?les, vienu m?j?s, otru viesos, noskaidrojot vien?bu, kas SynotTip Virsl?gas ?empion?t? piedal?sies n?kamaj? sezon?. Ties?bas sacensties valsts sp?c?g?kaj? futbola l?g? izc?n?s due?a uzvar?t?ji divu sp??u summ?.

Šaj? svar?gaj? m?jas sp?l? ?oti svar?gs un nepieciešams ar? l?dzjut?ju atbalsts. Šaj? sp?l? b?rniem l?dz 7 gadu vecumam ieeja bezmaksas!

N?c un atbalsti Meistarkomandu kl?tien? šaj? svar?gaj? sp?l?!

FK Metta/Latvijas Universit?te – SK Super Nova

Trešdien, 14.novembr?, plkst. 18.00

Hanzas vidusskolas laukums