FK Metta/Latvijas Universitāte Virslīgas čempionātu noslēdz ar zaudējumu Ventspilī

Miks Vilkaplāters
Ievietots 10.11.18.

P?d?jo sp?li Virsl?gas ?empion?t? aizvad?jusi FK Metta/LU komanda.

FK Ventspils
4 - 1
FK Metta/Latvijas Universitāte

Sestdien, 10.novembr?, Ventspils Olimpisk? centra futbola laukum? savu p?d?jo sp?li 2018.gada SynotTip Virsl?gas ?empion?ta sezon? aizvad?jusi m?su Meistarkomanda, viesojoties Kurzem? pie vicel?deres FK Ventspils.

Sp?li akt?v?k ies?ka m?jinieki, pirmaj?s desmit min?t?s tiekot pie diviem b?stamiem momentiem, ta?u pirmaj? epizod? briesmas kop?giem sp?kiem nov?rsa Ošs un Liepa, bet otraj? Tosins no 12 metriem sita gar?m. Tom?r 13.min?t? FK Ventspils atkl?ja sp?les rezult?tu – pavisam br?vu sitienu no 20 metriem izdar?ja Rugins, raidot bumbu v?rtu st?r? – 0:1. Nedaudz v?l?k Tosins v?lreiz sag?d?ja galvass?pes mettiešu aizsardz?bai, aizskrienot vienatn? pret Ošu un nor?binot v?rtu stabu.

Interesant?kie notikumi bija sagaid?mi nedaudz v?l?k, kad skat?t?ji var?ja nov?rot tr?s v?rtu guvumus seš?s min?t?s. 20.min?t? Tamirlan Dzhamalutdinov p?rliecinoši realiz?ja 11 metru soda sitienu (soda laukum? nog?zts tika Harmon), izl?dzinot rezult?tu – 1:1. Tom?r š?ds rezult?ts uz tablo palika vien ?su br?di un ?s? laik? divus v?rtus guva Pinto, 26.min?t? pan?kot 3:1 ventspilnieku lab?. L?dz puslaika beig?m labi uzbrukumi bija ab?m komand?m, za?i-baltajiem uzbrukum? akt?vs bija Varslav?ns, tom?r rezult?ts vairs nemain?j?s.

Otr? puslaika s?kum? b?stami vienatn? pret Ošu aizskr?ja Pinto – D?vis bumbu aizsk?ra, bet no l?nijas to izsita Strods. Kopum? vair?k bumbu kontrol?ja un b?stam?k uzbruka ventspilnieki, vien? no epizod?m v?lreiz apdraudot D?vja Oša sarg?tos v?rtus.

Sp?les beig?s FK Metta/LU futbolisti aktiviz?j?s, cent?s atrast iesp?jas uzbrukumos, tom?r b?stam?ki joproj?m bija m?jinieki – izska?? p?c sitiena no 20 metriem gl?ba Ošs, bet mirkli v?l?k pretinieki no v?rtu priekšas sita gar?m. Tom?r paš? izska?? FK Ventspils uzst?d?ja sp?les gala rezult?tu, kad prec?zs bija Aiyegun. Sp?le t? ar? nosl?dz?s ar 1:4.

 

FK Ventspils – FK Metta/Latvijas Universit?te

4:1 (3:1)

FK Metta/Latvijas Universit?te:

D?vis Ošs, Usman Abbas, Normunds Uldri?is, Kirils Ševe?ovs, Kabelo Seriba, Kristaps Liepa, Rihards Ozoli?š, Tamirlan Dzhamalutdinov, Vladislavs Fjodorovs, Ren?rs Varslav?ns, Van Dave Harmon

Uz mai?u:

D?vis Sandis Strods, ?ikita Kova?onoks, J?kabs Lag?ns

Br?din?jumi:

D?vis Sandis Strods