FK Metta/Latvijas Universitāte statistika 2017.gada sezonā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 30.11.17.

Sezona ir nosl?gusies, un ir pien?cis laiks iepaz?ties ar FK Metta/Latvijas Universit?te 2017.gada sezonas skait?iem un statistiku.

Sezonas karstum? ?paši laika nav, lai detaliz?ti iepaz?tos ar sp?l?t?ju individu?lo statistiku. T?p?c ik gadu jau tradicion?li p?c aizvad?t?s sezonas atskat?mies uz to, kurš sp?l?jis visvair?k, kurš bijis rezultat?v?kais un kuram vajadz?tu k??t disciplin?t?kam.

FK Metta/Latvijas Universit?te Meistarkomanda šogad aizvad?jusi 30 ofici?l?s sp?les – 25 SynotTip Virsl?gas ?empion?t?, 3 Latvijas Kausa izc??? un 2 p?rsp?l?s par vietu Virsl?g?, izc?not 6 uzvaras (4 Virsl?gas ?empion?t?, 1 p?rsp?l?s, 1 Latvijas kausa izc???), 7 reizes sp?l?jot neizš?irti, un piedz?vojot 17 zaud?jumus. Kop?j? v?rtu attiec?ba šaj?s 30 sp?l?s ir 28 g?ti un 51 ielaistie v?rti.

Kopum? iesp?ja apliecin?t sevi Meistarkomandas rind?s tika dota 25 sp?l?t?jiem, 4 no tiem piedz?voja debiju Virsl?g? (Varslav?ns, Ozoli?š, Birka, Z??ele). Komandas vid?jais vecums bija 19,96 gadi.

Visvair?k laika no visiem laukum? pavad?ja pieredz?jušais centra aizsargs Kirils Ševe?ovs, kurš aizvad?jis visas 30 sp?les, maksim?l?s 2700 min?tes, k??stot ar? par Virsl?gas ?empion?ta “dzelzs v?ru”. Kopum? virs 2000 min?t?m laukum? pavad?juši 8 sp?l?t?ji (Ošs, Ševe?ovs, Ashrifie, Abbas, Emsis, Indr?ns, Fjodorovs, Abdullahi).

Rezultat?v?ko sp?l?t?ju sarakst? pirmais ar 6 prec?ziem raid?jumiem ir D?vis Indr?ns (5 no tiem SynotTip Virsl?gas ?empion?t?), t?l?k ar 5 seko Vladislavs Fjodorovs (2 no tiem P?rsp?l?s), bet ar 4 tr?p?jumiem Eduards Emsis (2 Virsl?g? un 2 P?rsp?l?s). Visvair?k – 5 rezultat?vas piesp?les izdar?jis komandas kapteinis Gatis Kalni?š (Gatim ar? 3 g?tie v?rti), bet ?etras rezultat?vas piesp?les Vladislava Fjodorova kont?.

Visvair?k br?din?jumus komandas rind?s sa??mis Eduards Emsis un Gatis Kalni?š – kop? katram 8, bet sezonas laik? noraid?jumus sa??ma 3 sp?l?t?ji, katram no tiem noraidoties reizi.