FK Metta/Latvijas Universitāte otrajā puslaikā piedzīvo zaudējumu pret Riga FC

Miks Vilkaplāters
Ievietots 06.10.18.

Savu k?rt?jo sp?li SynotTip Virsl?gas ?empion?t? aizvad?jusi FK Metta/LU komanda.

Riga FC
2 - 1
FK Metta/Latvijas Universitāte

Sestdien, 6.oktobr?, FK Metta/Latvijas Universit?te komanda aizvad?jusi savu 24.k?rtas sp?li SynotTip Virsl?gas ?empion?t?, Skonto stadion? tiekoties ar citu galvaspils?tas klubu, š? br?ža l?dervien?bu – Riga FC. 

Sp?le ies?k?s l?dz?g? c??? un abas komandas apmain?j?s ar sitieniem pa v?rtiem – Ivanova raid?jumu tv?ra v?rtsargs, bet m?jinieku sitieni m?r?i nesasniedza. Kopum? bumbu vair?k kontrol?ja Riga FC futbolisti, kam?r mettieši vair?kk?rt dev?s ?tros un b?stamos pretuzbrukumos.

Viesi veiksm?gi un droši darboj?s aizsardz?b?, un 29.min?t? tika par to atalgoti uzbrukum? – ?ikita Ivanovs individu?li nosp?l?ja lieliski un raid?ja bumbu v?rtu t?kl? – 1:0! P?c g?tajiem v?rtiem za?i-baltie turpin?ja akt?vi, vair?kas reizes ?stenojot ?tras p?rejas no aizsardz?bas uzbrukum?. Izska?? p?c st?ra ar galvu sita Liepa, tom?r tr?p?ja t?klam no otras puses.

Otro puslaiku akt?v?k ies?ka m?jinieki, daudz vair?k kontrol?jot bumbu un b?stami apdraudot mettiešu v?rtus, tom?r aizsardz?ba un D?vis Ošs darboj?s nevainojami. Tom?r 61.min?t? uz viesu v?rtiem tika fiks?ts ?oti str?d?gs 11 metru soda sitiens, un tas tika realiz?ts – 1:1.

Diemž?l sešas min?tes v?l?k rezult?ts k?uva nelabv?l?gs, kad pretinieki ar galvu pan?ca jau 1:2. L?dz sp?les beig?m galvenais tiesnesis pieš??ra daudz sodu un br?din?jumu, sp?les izska?a izn?ca ?oti saraust?ta un paužu pilna – beig?s t?lsitienu izdar?ja Abbas, tom?r mettiešiem pietr?ka, lai izrautu vismaz neizš?irtu. 1:2.

Riga FC – FK Metta/Latvijas Universit?te

2:1 (0:1)

FK Metta/Latvijas Universit?te:

D?vis Ošs, Usman Abbas, Krists Kristers Gulbis, Kirils Ševe?ovs, Kabelo Seriba, Kristaps Liepa, Rihards Ozoli?š, Tamirlan Dzhamalutdinov, Vladislavs Fjodorovs, ?ikita Ivanovs, ?ikita Kova?onoks

Uz mai?u:

Van Dave Harmon, Ren?rs Varslav?ns, Rendijs Šibass

Br?din?jumi:

Kristaps Liepa, Krists Kristers Gulbis, Usman Abbas, Kabelo Seriba, ?ikita Ivanovs

Noraid?jumi:

Krists Kristers Gulbis

N?kam? sp?le:

Daugavas stadions, Liep?ja

Sestdiena, 20.oktobris, plkst. 17:00

FK Liep?ja/Mogo – FK Metta/Latvijas Universit?te