FK Metta/Latvijas Universitāte ar minimālu rezultātu piekāpjas FK Jelgava

Miks Vilkaplāters
Ievietots 01.07.18.

Sv?tdien k?rt?jo sp?li SynotTip Virsl?gas ?empion?t? aizvad?jusi m?su Meistarkomanda.

FK Jelgava
1 - 0
FK Metta/Latvijas Universitāte

Šodien, 1.j?lij?, Zemgales Olimpisk? centra futbola laukum? savu tr?spadsmito sp?li 2018.gada SynotTip Virsl?gas ?empion?ta sezon? aizvad?jusi m?su Meistarkomanda, tiekoties ar kaimi?iem turn?ra tabul? – FK Jelgava.

Sp?les s?kum? komandas apmain?j?s ar re?l?m v?rtu g?šanas iesp?j?m. Pirmais b?stamais moments izveidoj?s pie mettiešu v?rtiem – D?vis Ošs m?jinieku sitienu no soda laukuma vidus atvair?ja, bet p?ris min?tes v?l?k teicams reids padev?s Tamirlan Dzhamalutdinov, apvedot tr?s pretsp?l?t?jus, tom?r tuvc??? p?rsp?t FK Jelgava v?rtsargu neizdev?s.

Kopum? pirmaj? puslaik? bija redzama l?dz?ga c??a laukum?, ab?m komand?m cenšoties p?r?emt iniciat?vu. FK Metta/LU tika pie vair?kiem st?ra sitieniem, un vien? no tiem Gulbis kritien? sita nedaudz gar?m no v?rtu priekšas, kam?r puslaika beig?s p?c skaistas izsp?les netr?p?ja Ivanovs, bet jelgavnieki atbild?ja ar b?stamu sitienu ar galvu no p?ris metriem p?ri v?rtiem.

Ar? otr? puslaika s?kum? komandas apmain?j?s ar momentiem – m?jinieku sitienu no p?ris metriem lieliski atvair?ja Ošs, kam?r otr? laukuma pus? Dzhamalutdinov sitienu no 20 metriem ar p?l?m atsita Kr?mi?š. Tom?r 62.min?t? rezult?tu atkl?ja jelgavnieki, soda sitienu no soda laukuma robež?m prec?zi v?rtos raid?ja Mindaugas Grigaravi?ius – 0:1.

Ielaistie v?rti noz?m?ja, ka mettiešiem vajadz?ja atsp?l?ties un doties uz priekšu. J?atz?st gan, ka jelgavnieki sp?l?ja droši un p?rliecinoši, daudz b?stamus momentus viesiem izveidot nemaz neat?aujot. Lai ar? viesi cent?s izraut kaut neizš?irtu, p?ris reizes ar? uzsita, tom?r piek?p?s pretiniekiem ar minim?lu rezult?tu 0:1.

FK Jelgava – FK Metta/Latvijas Universit?te

1:0 (0:0)

FK Metta/Latvijas Universit?te:

D?vis Ošs, Usman Abbas, Krists Kristers Gulbis, Kirils Ševe?ovs, Kabelo Seriba, Eduards Emsis, Rihards Ozoli?š, Tamirlan Dzhamalutdinov, Vladislavs Fjodorovs, Rendijs Šibass, ?ikita Ivanovs

Uz mai?u:

Ren?rs Varslav?ns, ?ikita Kova?onoks

Br?din?jumi:

Eduards Emsis

N?kam? sp?le:

Ventspils Olimpiskais centrs

Sv?tdien, 15.j?lij?, plkst. 15:00

FK Ventspils – FK Metta/Latvijas Universit?te