FK Metta-2 izcīna ļoti svarīgu uzvaru un nonāk soļa attālumā līdz bronzai

Miks Vilkaplāters
Ievietots 07.10.18.

Pirmsp?d?jo sp?li Virsl?gas Dublieru ?empion?t? aizvad?jusi FK Metta-2 komanda.

FK Metta-2
2 - 0
Riga FC-2

Sv?tdien, 7.oktobr?, Virsl?gas Dublieru ?empion?ta 20.k?rtas sp?li aizvad?jusi FK Metta-2 komanda, Hanzas vidusskolas laukum? c??? par 3.vietu tiekoties ar Riga FC-2.

Sp?les s?kum? vair?k bumbu kontrol?ja m?jinieki, bet komandas apmain?j?s ar diviem sp?c?giem sitieniem no vid?jas distances, tom?r gan Sunnyboy Sandi Dolo, gan Boriss Bogdaškins sita labi, bet neprec?zi. 14.min?t? mettieši tika pie iesp?jas izpild?t 11 metru soda sitienu, un bumbu prec?zi t?kl? raid?ja Ren?rs Varslav?ns – 1:0! 

Turpin?jum? joproj?m vair?k ar bumbu bija FK Metta-2 futbolisti, tiekot ar? pie b?stamiem momentiem, tom?r Z??eles un Lag?na raid?jumi m?r?i nesasniedza. J?atz?m?, ka puslaika beig?s viesi nor?bin?ja Saul?ša sarg?to v?rtu stabu.

Otro puslaiku ener?isk?k ies?ka Riga FC-2 futbolisti, nedaudz iespiežot za?i-baltos sav? laukuma pus?, tom?r diezgan ?tri inicia?vu atkal p?r??ma mettieši, arvien akt?v?k dodoties uz priekšu un tika par to atalgoti – Aleksejs Krjukovi?s apzaga aizsargu un realiz?ja izg?jienu vienatn? pret v?rtsargu – 2:0!

L?dz puslaika beig?m laukum? bija redzams atkl?ts futbols, iesp?jas bija ab?m komand?m, tom?r teicami v?rtos darboj?s gan Helmuts Saul?tis, gan Nils Puri?š. Lab?k?s iesp?ja rad?s Krjukovi?am un Dolo, tom?r abu b?stamos sitienus atvair?ja v?rtsargs.

Sp?le nosl?dz?s ar 2:0 un FK Metta-2 komanda p?c š?s uzvaras pietuvojas uzvaras att?lum? bronzas meda??m.

FK Metta-2 – Riga FC-2

2:0 (1:0)

FK Metta-2:

Helmuts Saul?tis, D?vis Sandis Strods, Daniels Fedorovi?s, Normunds Uldri?is, Em?ls Birka, Benson Fazili, J?kabs Lag?ns, Ren?rs Varslav?ns, Mat?ss Z??ele, Aleksandrs Kartišovs, Sunnyboy Sandi Dolo

Uz mai?u:

Ri?ards Ulmis, Aleksejs Krjukovi?s

V?rtus guva:

Ren?rs Varslav?ns, Aleksejs Krjukovi?s

Br?din?jumi:

J?kabs Lag?ns, Aleksandrs Kartišovs

N?kam? sp?le:

Sv?tdiena, 21.oktobris plkst. 14:00

Hanzas vidusskolas laukums, R?ga

FK Metta-2 – FK Liep?ja/Mogo-2