FK Metta-2 atspēlējas un pārspēj leģionāru pārstāvēto FK Jūrnieks

Miks Vilkaplāters
Ievietots 09.02.18.

Trešo p?rbaudes sp?li, gatavojoties 2018.gada Virsl?gas Dublieru ?empion?ta sezonai, aizvad?jusi FK Metta-2 komanda.

FK Jūrnieks
1 - 3
FK Metta-2

Piektdien Olimpiskaj? Skonto hall? savu trešo sp?li šogad aizvad?jusi FK Metta-2 komanda, p?rbaudes sp?l? tiekoties ar le?end?ro FK J?rnieks, kas pag?jušaj? sezon? tika atjaunots un sp?l?ja Latvijas 2.l?g?, un kuru komanda šoreiz sast?v?ja no le?ion?riem no Zieme?amerikas un Eiropas.

Sp?li akt?v?k ies?ka pretinieki, vair?k kontrol?jot bumbu, un 8.min?t? p?c b?stama soda sitiena teicami v?rtos darboj?s Alvis Sorokins, atvairot sitienu augš?j? v?rtu st?r?. Tom?r 19.min?t? gl?b?js nebija ar? vi?š, kad pretsp?l?t?js ar prec?zu sitienu no aptuveni 20 metriem raid?ja bumbu v?rtu t?kl? – 0:1.

Tas mettiešus sapurin?ja, un tr?s min?tes v?l?k lielisk? poz?cij? non?ca Krollis, ta?u vi?a sitienu no tuvas distances v?rtsargs atvair?ja. L?dz puslaika beig?m gados vec?kie FK J?rnieks futbolisti v?l divas reizes b?stami apdraud?ja v?rtus – Sorokins v?rtos darboj?s nevainojami, kam?r laukum? otr? pus? fantastiska iesp?ja bija Krjukovi?am, ta?u vi?a sitienu no v?rtu priekšas v?rtsargs atsita.

Ar? otro puslaiku ener?isk?k ies?ka FK J?rnieks futbolisti, turkl?t 49.min?t? nor?bin?ja v?rtu stabu. Tom?r turpin?jum? FK Metta-2 p?r??ma iniciat?vu, kas deva rezult?tu – 61.min?t? p?c Šauera piesp?les uzreiz no gaisa lieliski bumbu v?rtu t?kl? raid?ja Ri?ards Ulmis – 1:1! Tas dublierus dzina uz priekšu, un 73.min?t? p?c Ren?ra Guliaka piesp?les izg?jienu vienatn? pret v?rtsargu realiz?ja Aleksejs Krjukovi?s – 2:1!

Tikai mirkli v?l?k za?i-baltie tika pie v?l diviem momentiem – P?tersona un Šauera sp?c?gus raid?jumus no 16 metriem ar p?l?m atvair?ja pretinieku v?rtsargs. Ta?u 77.min?t? mettieši likumsakar?gi pan?ca savu, un Ren?rs Guliaks ar prec?zu sitienu no 16 metriem t?laj? apakš?j? st?r? uzst?d?ja sp?les gala rezult?tu – 3:1!


FK J?rnieks – FK Metta-2

1:3 (1:0)

FK Metta-2:

Alvis Sorokins, M?rti?š Biders, Gabriels Kirkils, Normunds Uldri?is, Rihards P?tersons, Oskars Vientiess, Ri?ards Šauers, Ri?ards Ulmis, Aleksejs Krjukovi?s, Robins Ušackis, Raimonds Krollis

Uz mai?u:

Aleksandrs Kartišovs, Kristaps Mednis, Sergejs Vasi?jevs, Ren?rs Guliaks, J?nis Beks

V?rtus guva:

Ri?ards Ulmis, Aleksejs Krjukovi?s, Ren?rs Guliaks

N?kam? sp?le:

Elektrum Olimpiskais centrs, R?ga

Sestdien, 17.febru?r?, plkst. 18:00

FK Metta-2 – FK Trakai-2