Dublieru skaitļi un statistika 2017.gada sezonā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 14.12.17.

Virsl?gas Dublieru ?empion?ts jau labu laiku ir nosl?dzies, t?p?c ?stais br?dis atskat?ties uz FK Metta-2 statistiku.

Dublieru komanda ?empion?tu nosl?dza novembra s?kum?, šosezon ie?emot 6.vietu turn?r?. Šaj? gad? FK Metta-2 komanda 25 sp?l?s (ieskaitot sp?li ar SK Bab?te/Dinamo-2) izc?n?ja 6 uzvaras, 7 reizes c?n?j?s neizš?irti, bet 12 reizes atzina pretinieku p?r?kumu, kopum? izc?not 22 punktus (gal?gaj? tabul?), par 13 punktiem atpaliekot no 3.viet? esošajiem FK Jelgava-2 futbolistiem. Mettieši kop? guva 42 v?rtus, bet savos v?rtos ielaida 40.

Individu?li liel?kais sp?les laiks bija aizsargam Em?lam Birkam, kurš kop? 22 sp?l?s (visas pamatsast?v?) aizvad?ja 1980 min?tes, bet vair?k k? 1000 min?tes sasniedza v?l 6 futbolisti (M.Biders, Pu??tis, Grigorjevs, A.Emsis, Fedorovi?s, Šauers). Kopum? FK Metta-2 rind?s laukum? dev?s 45 sp?l?t?ji (ieskaitot ar? Meistarkomandas sp?l?t?jus, kas daž?du iemeslu d?? piedal?j?s dublieru sp?l?s), 9 no tiem sp?l?jot vien simboliski, nesasniedzot 100 min?šu robežu.

Visvair?k v?rtu mettiešu rind?s guva Mat?ss Z??ele, v?rtsargu p?rsp?jot 5 reizes, t?l?k sekoja Takumi Miyazaki ar 4 v?rtiem, bet ar 3 v?rtiem izc?l?s uzreiz pieci futbolisti. Kopum? FK Metta-2 sast?v? v?rtus guva 19 daž?di sp?l?taji, bet reizi savos v?rtos bumbu raid?ja pretinieks.

Visvair?k br?din?jumu komand? sa??ma Aivars Emsis – 4,  vien?go noraid?jumu sezon? nopeln?ja Eduards Emsis, ta?u j?piebilst, ka FK Metta-2 komanda sezonu aizvad?ja ?oti disciplin?ti.