Dublieri demonstrē atzīstamu sniegumu, tomēr piekāpjas FK RFS-2

Miks Vilkaplāters
Ievietots 25.09.18.

Savu k?rt?jo sp?li aizvad?jusi FK Metta-2 komanda.

FK Metta-2
0 - 1
FK RFS-2

Otrdien, 25.septembr?, savu 17.k?rtas sp?li Virsl?gas Dublieru ?empion?t? aizvad?jusi FK Metta-2 komanda, sav? laukum? uz?emot turn?ra l?derus FK RFS-2.

Sp?les s?kum? vair?k bumbu kontrol?ja FK RFS-2 futbolisti, p?ris reizes p?rbaudot ar? Helmuta Saul?ša modr?bu. Kopum? m?jinieki sp?l?ja pašaizliedz?gi aizsardz?b?, k? ar? izveidoja vair?kus labus pretuzbrukumus. Vien? no tiem vienatn? pret v?rtsargu izlauz?s Dolo, tom?r sita p?ri. 27.min?t? viesi p?c Guliaka p?rk?puma tika pie iesp?jas izpild?t 11 metru soda sitienu, tom?r to nerealiz?ja – FK Metts-2 komandu gl?ba stabs. Lai gan š?ita, ka puslaiks var?tu nosl?gties neizš?irti, 41.min?t? Kaza?oks no v?rtu priekšas izvirz?ja pretiniekus vad?b? – 0:1.

Sp?les otro puslaiku daudz akt?v?k ies?ka mettieši, br?žiem p?r?emot ar? bumbas kontroli sav?s rok?s. B?stamus prettriecienus izpild?ja FK RFS dublieri, tom?r allaž Saul?tis vai aizsardz?ba kop?giem sp?kiem sp?l?ja nevainojami. Puslaika otraj? pus? FK Metta-2 futbolistu uzbrukumi k?uva arvien azartisk?ki, priekš?j? l?nij? akt?vi darbojoties Birkam, Z??elem un Dolo, tom?r nedaudz pietr?ka prec?zas p?d?j?s darb?bas. Izcil?k? iesp?ja izraut vismaz punktu rad?s jau kompens?cijas laik?, kad Dolo lieliski ier?v?s soda laukum?, deva gar v?rtiem, tom?r Kartišova sitiens no 7 metriem tika atvair?ts. Diemž?l 0:1.

FK Metta-2 – FK RFS-2

0:1 (0:1)

FK Metta-2:

Helmuts Saul?tis, Oskars Bambals, M?rti?š Biders, Daniels Fedorovi?s, Em?ls Birka

, Ri?ards Šauers, Ren?rs Guliaks, Ri?ards Ulmis, Aleksejs Krjukovi?s, Mat?ss Z??ele, Sunnyboy Sandi Dolo

Uz mai?u:

Filips Elsts, Aleksandrs Kartišovs

N?kam? sp?le:

Kauguru vidusskolas laukums, J?rmala

Sestdiena, 29.septembris, plkst. 14:00

Spartaks J?rmala – FK Metta-2