Dublieri ar minimālu rezultātu piekāpjas FK Panevežys

Miks Vilkaplāters
Ievietots 11.02.17.

Gatavojoties jaunajai sezonai, otro p?rbaudes sp?li aizvad?jusi m?su dublieru komanda.

FK Metta-2
0 - 1
FK Panevežys

Sestdien, 11.febru?r?, FK Metta-2 komanda sav? laukum? uz??ma Lietuvas p?c sp?ka otr?s l?gas pag?juš? gada 5.vietas ieguv?jus FK Panevežys.

Sp?le ies?k?s diezgan l?dz?g? c???, nedaudz vair?k bumbu kontrol?jot FK Metta-2 komandai. Tom?r pirmais moments izveidoj?s tikai 17.min?t?, kad Krists Kalni?š ar galvu sita nedaudz p?ri. Sp?les turpin?jum? laukum? bija daudz divc??u un sp?ka sp?les, un darb?ba biež?k norisin?j?s laukuma vidusda??.

Piesardz?gaj? pirmaj? puslaik? var?tu izcelt ar? viesu kaptei?a b?stamu raid?jumu gar v?rtu augš?jo st?ri, un M?rti?a Bidera sitienu v?rtu r?m?, ta?u šis sp?les nogrieznis nosl?dz?s bez g?tiem v?rtiem.

Ta?u jau otr? puslaika s?kum? viesiem no Lietuvas izdev?s izvirz?ties vad?b?, kad p?c vair?kiem rikošetiem bumba lidoja FK Metta-2 komandas v?rtos. Puslaika turpin?jum? mettieši p?r??ma iniciat?vu, ta?u uzbrukum? pietr?ka radošuma un nekas vair?k par p?ris pusmomentiem neizdev?s.

Tieši otr?di, viesi pretuzbrukumos izveidoja vair?kas teicamas v?rtu g?šanas iesp?jas, ta?u t?s neizmantoja, dodot iesp?ju FK Metta-2 atsp?l?ties. Tas gan neizdev?s, un diezgan neizteiksm?g? sp?l? dublieru komanda atzina FK Panevežys p?rsvaru.

 

FK Metta-2 – FK Panevežys

0:1 (0:0)

FK Metta-2:

Helmuts Saul?tis, Kristaps Mednis, Ri?ards Šauers, R?dolfs Pu??tis, M?rti?š Milaš?vi?s, M?rti?š Biders, J?nis Kauss, Art?rs Biders, D?vids Bagdasarjans, Art?rs Švalbe, Krists Kalni?š

Uz mai?u:

Ri?ards Ulmis, Vladislavs ?er?ikovs

Br?din?jumi:

Ri?ards Ulmis