Dāvis Ošs atzīts par FK Metta Gada futbolistu 2018

Miks Vilkaplāters
Ievietots 12.01.19.

Nosl?dzies balsojums un sumin?ts METTAs gada futbolists.


Atzin?bu par 2018.gada FK Metta Gada futbolistu izpeln?jies m?su pirm?s komandas v?rtu v?rs D?vis Ošs.

D?vis aizvad?taj? sezon? piedal?jies vis?s 33 sp?l?s, aizvadot 2970 min?tes, k??stot ar? par Virsl?gas ?empion?ta ”dzelzs v?ru”.

Oša kont? ar? vair?ki efekt?vi atvair?jumi, gl?bjot komandu no v?rtu zaud?juma, k? ar? piecas saus?s (bez ielaistajiem v?rtiem) sp?les.

Katras sezonas izska?? Gada futbolista balvai izvirza sp?l?t?ju, sp?c?gu person?bu, kuram ir v?rts l?dzin?ties, t?d?j?di uzliekot ar? lielu atbild?bu š? goda n?s?t?jam.

Atg?din?m, ka l?dz šim METTA Gada futbolista balvu ieguvuši 13 sp?l?t?ji: J?nis Kauss, Vladimirs C?manis, Ivars Gailis, Marsels Vapne, Juris Sk?bardis, R?dolfs Pu??tis, M?rti?š Milaš?vi?s, Gatis Kalni?š, Edgars Vardanjans, Eduards Emsis, Roberts Uldri?is, D?vis Indr?ns un D?vis Ošs.