Čempiones sezonu noslēdz ar rezultatīvu uzvaru Daugavpilī

Miks Vilkaplāters
Ievietots 28.09.18.

Nosl?dzošo sp?li Sieviešu 1.l?gas ?empion?t? aizvad?jusi FS Metta sieviešu komanda, kas jau k?rtu pirms turn?ra beig?m tika kron?ta par sacens?bu ?empion?m.

BFC Daugavpils
3 - 5
FS Metta

Piektdien, 28.septembr?, Sieveišu 1.l?gas turn?ru nosl?gusi FS Metta komanda – ?empiones Daugavpil? tik?s ar viet?jo BFC Daugavpils.

Sp?les s?kums veiksm?g?ks izdev?s m?jiniec?m, jau 2.min?t? izvirzoties vad?b?. Ilgi za?i-balt?s iedzin?jos nepalika – ?etras min?tes v?l?k Anastasija Fjodorova rezult?tu izl?dzin?ja – 1:1! Aizraujošais puslaika s?kums paredz?ja tikpat aizraujošu turpin?jumu – 22.min?t? daugavpilietes v?lreiz izvirz?j?s vad?b?, tad divi Nelles Treimanes v?rti vad?bu deva jau FS Metta futbolist?m, bet izska?? m?jinieces pan?ca 3:3.

Otrais puslaiks deva pamatu skat?mam futbolam, un pievilt nepiev?la. Puslaika s?kum? ar 11 metru soda sitienu 4:3 pan?ca Nelle Treimane, un turpin?jum? laukum? joproj?m bija redzams aizraujošs futbols. Sp?les nosl?dzošaj? da?? Anastasija Fjodorova guva savus otros un komandas piektos v?rtus un uzstad?ja gala rezult?tu – 5:3!

FS Metta komanda otro posmu nosl?dza bez zaud?jumiem un p?c kron?šanas par ?empion?m savu statusu apliecin?ja ar kaujiniecisku uzvaru viesos! Apsveicam!

BFC Daugavpils – FS Metta

3:5 (3:3)

FS Metta:

Laura Si?utkina, Evel?na Liepi?a, Laura Sondore, Rebeka Sniedz?te, Linda Kazlauska, Ketija Karmena Poz?iaka, Al?na Šilova, Nelle Treimane, Katr?na Da?ilova, El?za Elizabete Rungule, Anastasija Fjodorova

Uz mai?u:

Am?lija Lipš?ne, L?va Polka, Adriana Nikola Tihomirova, T?na Zankovska

V?rtus guva:

Nelle Treimane 3, Anastasija Fjodorova 2