Andris Riherts: "Varējām atspēlēties, taču diemžēl pietrūka jaudas un meistarības."

Miks Vilkaplāters
Ievietots 01.07.18.

Tr?spadsmito sp?li jaunaj? SynotTip Virsl?gas ?empion?ta sezon? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda.

Tr?spadsmito sp?li jaunaj? SynotTip Virsl?gas ?empion?ta sezon? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda.

Sv?tdien, 1.j?lij?, savu k?rt?jo sp?li 2018.gada sezon? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda, Zemgales Olimpiskaj? centr? tiekoties ar FK Jelgava.

Pirmo puslaiku komandas ies?ka aizraujoši, apmainoties ar momentiem, ta?u kopum? puslaiks tika aizvad?ts l?dz?g? c??? un nosl?dz?s likumsakar?gi ar bezv?rtu neizš?irtu 0:0.

Otraj? puslaik? abas komandas atkal apmain?j?s ar sitieniem pa v?rtiem, tom?r tieši jelgavnieki atkl?ja rezult?tu, realiz?jot soda sitienu. Mettieši met?s uz priekšu izl?dzin?t rezult?tu, tom?r m?jinieki sp?l?ja droši un rezult?tu nosarg?ja, sp?lei nosl?dzoties ar zaud?jumu 0:1.

P?c aizvad?t?s sp?les pied?v?jam FK Metta/Latvijas Universit?te galven? trenera Andra Riherta koment?ru.

Esmu pateic?gs sp?l?t?jiem par pašatdevi, par vel?šanos un par br?žiem ?oti kvalitat?vu sp?li. T?pat esmu pateic?gs l?dzjut?jiem, kas atbalst?ja komandu, tas ir liels atbalsts, un ir liels prieks, ka t?ds ir un gr?tos br?žos tas pal?dz. K?rt?j? sp?le, kur? ielaižam vienus v?rtus, bet tos pašus no standartsitu?cijas. Pašiem re?li v?rtu g?šanas momenti bija pirmaj? puslaik?, otraj? m??in?j?m beig?s kaut ko ar sp?ku pan?kt, neizdev?s. Lai gan Fjodorovam bija labs izg?jiens, var?ja sist ar labo, kreiso, beig?s sitiens nesan?ca. Pretinieks tikm?r izmantoja ?oti labu standartsitu?ciju, princip? bez variantiem šaj? epizod?, vien?gais var?j?m atsp?l?ties, ta?u diemžel pietr?ka jaudas un meistar?bas.Andris RihertsFK Metta/LU galvenais treneris