Andris Riherts: "Turpinām gatavoties sestdienas spēlei!"

Miks Vilkaplāters
Ievietots 15.11.18.

Pirmo p?rsp??u c??u par vietu Virsl?g? aizvad?jusi m?su Meistarkomanda.

Trešdien, 14.novembr?, savu pirmo sp?li par vietu 2019.gada SynotTip Virsl?gas ?empion?t? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda, sav? laukum? uz?emot SK Super Nova.

Sp?les pirmais puslaiks tika aizvad?ts ?oti rezultat?v? c???, un m?jinieki izvirz?j?s vad?b? ar 3:0.

Otraj? puslaik? v?rtu birums turpin?j?s, komand?m kop? g?stot 6 v?rtus, sp?lei nosl?dzoties ar mettiešu uzvaru 7:2.

P?c aizvad?t?s sp?les pied?v?jam FK Metta/Latvijas Universit?te galven? trenera Andra Riherta koment?ru.

Paldies sp?l?t?jiem, paldies atbalst?t?jiem, paldies visiem, kas darbojas Futbola klub? Metta! 7:2 noteikti ir labs rezult?ts, uzbrukum? septi?i iesistie noteikti priec?, bet divie ielaistie liek aizdom?ties ar? pirms n?kam?s sp?les. Kopum? pirmaj? sp?l? ir izc?n?ta uzvara un p?rliecinoš?k nek? ierasts, kas ir labs handikaps pirms n?kam?s sp?les. Turpin?m gatavoties sestdienas sp?lei!Andris RihertsFK Metta/LU galvenais treneris