Andris Riherts: "Tas ir viens no svarīgākajiem balstiem, būt kopā visur - gan priekos, gan bēdās!"

Miks Vilkaplāters
Ievietots 10.11.18.

Savu p?d?jo sp?li Virsl?gas ?empion?t? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda.

Sestdien, 10.novembr?, savu 28.k?rtas sp?li 2018.gada SynotTip Virsl?gas ?empion?ta sezon? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda, viesojoties pie FK Ventspils.

Sp?les pirmais puslaiks tika aizvad?ts ?oti rezultat?v? c??? – komandas guva ?etrus v?rtus, tom?r mettiešiem puslaiku n?c?s nosl?gt iedzin?jos ar 1:3.

Otr? puslaik? v?rtu birums pieredz?ts netika – mettieši cent?s atsp?l?ties, tom?r izska?? ielaida ar? ceturtos, piek?pjoties ar 1:4.

P?c aizvad?t?s sp?les pied?v?jam FK Metta/Latvijas Universit?te galven? trenera Andra Riherta koment?ru.

Paldies l?dzjut?jiem, kas atbrauca l?dzi un atbalst?ja, milz?gs paldies faniem, kas praktiski vis?s sp?l?s bija kl?t un atbalst?ja savu komandu. Tas ir viens no svar?g?kajiem balstiem - b?t visur kop? - gan priekos, gan b?d?s. Virsl?gas sezona ir beigusies, s?ksies m?su da?a, kur? m?s piedal?mies jau vair?kas sezonas un kas k?rt?jo reizu neb?s viegls p?rbaud?jums. Paldies Gatim Kalni?am, vi?š tom?r guva v?rtus un Valmiera ViA Glass uzvar?ja. Es nezinu, vai Gatis beigs karjeru, bet ja t?, tad kur v?l lab?ks scen?rijs - m?j?s v?rtu guvums un uzvara, lieliski! Apsveicu Gati, kurš tieš?m bijus izcils atl?ts, vismaz šaj? l?men? noteikti! T?pat apsveicu FK Ventspils ar sudrabu, kas visur šogad bija otrie - dom?ju p?c p?rmai??m ar? tas ir labs pan?kums, jo nav tik viegli atgriezties un uzreiz uzk?pt uz tro?a. Mums Top 6 pietr?ka viens punkts iepriekš?j? sp?l?. Šodien ar šo sast?vu var?ja princip? sp?l?t ar? pie jauniešiem, sp?l?t?ji ir jauni un ar katru gadu progres?, bet k??st sast?vs k??st arvien jaun?ks un jaun?ks, jo iekš? n?k akad?mijas sp?l?t?ji. Man ir liels prieks, ka vi?iem ir izdevies debit?t Virsl?g?, saprast, ka šeit, rezult?ts, tas ir smags darbs. Bet, ja m?s gribam iet t?l?k par Latvijas Virsl?gu, tad tas ir v?l smag?ks darbs. T?pat j?b?t ment?li stipram, lai uzdrošin?tos braukt kaut kur proj?m. Šobr?d visi futbolisti atgriežas Latvij?, kas, manupr?t, nav tas lab?kais variants, bet š?s ir m?su m?jas, Latvija, un m?s laipni gaid?sim vi?us atpaka? un atbalst?sim gr?t? br?d?!Andris RihertsFK Metta/LU galvenais treneris