Andris Riherts: "Spēlētāji bija pelnījuši šodien uzvarēt!"

Miks Vilkaplāters
Ievietots 20.10.18.

K?rt?jo sp?li Virsl?gas ?empion?t? aizvad?jusi FK Metta/LU komanda.

Sestdien, 20.oktobr?, savu k?rt?jo sp?li šaj? sezon? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda, Liep?jas stadion? “Daugava” tiekoties ar viet?jo komandu FK Liep?ja/Mogo.

Sp?les pirmaj? puslaik? komandas apmain?j?s ar vair?kiem momentiem, ar bumbu nedaudz vair?k bija m?jinieki, tom?r likumsakar?gi puslaiks nosl?dz?s ar bezv?rtu neizš?irtu.

Tikm?r otraj? puslaik? liep?jniekiem bija p?ris b?stamas v?rtu g?šanas iesp?jas, bet mettieši aizsardz?b? sp?l?ja disciplin?ti un droši.

Tas deva rezult?tu ar? uzbrukum?, un 87.min?t? Rendijs Šibass izr?va uzvaru ar 1:0!

P?c aizvad?t?s sp?les pied?v?jam FK Metta/Latvijas Universit?te galven? trenera Andra Riherta koment?ru.

Paldies visiem, kas atbalsta FK Metta/Latvijas Universit?te! Esmu pateic?gs sp?l?t?jiem, pateic?gs cilv?kiem, kas str?d? apk?rt un atbalsta m?s ikdien?. Uzskatu, ka sp?l?t?ji laukum? bija peln?juši šodien uzvar?t, un t?pat visi, kas m?s atbalsta, uzvaru nepaciet?gi gaid?ja, un es dom?ju, ka vi?i ar? ir savu prieku guvuši, par ko man ir liels prieks! Liep?j? mums jau t? ir treš? uzvara p?d?j?s div?s sezon?s - Rendijs iesita izš?irošos ar? pag?jušaj? sezon?. Sp?l?j?m viesos, cien?j?m pretinieku un zin?j?m, ka neesam slikt?ki par vi?iem. Zin?j?m, ka pretinieks grib?s sp?l?t vair?k ar bumbu, daudz skries, bet parasti vien? br?d? vi?i apst?jas un s?k sp?l?t primit?vi - savu iesp?ju sagaid?j?m un izmantoj?m. ?emot v?r?, ka esam ?oti jauna komanda, daudzos jaut?jumos kaut kur pazaud?jam p?rliec?bu, bet ?tri to atg?stam. Šodien l?deri - Ošs un Ševe?ovs-, kas mums komand? ir k? divi t?ti, aizsardz?b? ?oti pal?dz?ja, izdar?ja labu darbu un salika visu pa plaukti?iem! Andris RihertsFK Metta/LU galvenais treneris